Skip to main content
Skip table of contents

1.7.2 Dokumentasjonstyper

Plan- og bygningsloven stiller krav til hvilken produktdokumentasjon som må foreligge ved salg av varer i det norske markedet. Leverandøren plikter å sørge for at denne informasjonen er tilgjengelig for sine kunder. I tillegg stiller deler av det norske markedet krav til andre typer dokumentasjon, som f.eks. miljø.

Produktdokumentasjon kan kobles til modul- og varenivå i NOBB.  Det finnes mulighet for opplasting av mange ulike dokumentasjonstyper i NOBB. Antall dokumentasjonstyper endres over tid, som følge av nye behov for dokumentasjon. Gyldige dokumentasjonstyper i NOBB er listet opp nedenfor:

Dokumenttype

Kort beskrivelse

Beskrivelse

Maks. antall dokumenter

A20-2012

A20 egenerklæring 2012, BREEAM-NOR

A20-listen er et utdrag av den norske prioritetslisten, REACH Kandidatliste og REACH Godkjenningsliste. For å kunne levere produkter til BREEAM-NOR-prosjekter er det et minimumskrav at det foreligger miljødokumentasjon på at produktet innen utvalgte produktgrupper ikke har innhold av miljøgifter iht. sjekkliste A20 i BREEAM-NOR manualen

1

A20-2016

A20 egenerklæring 2016, BREEAM-NOR

A20-listen er et utdrag av den norske prioritetslisten, REACH Kandidatliste og REACH Godkjenningsliste. For å kunne levere produkter til BREEAM-NOR-prosjekter er det et minimumskrav at det foreligger miljødokumentasjon på at produktet innen utvalgte produktgrupper ikke har innhold av miljøgifter iht. sjekkliste A20 i BREEAM-NOR manualen.

1

BRO

Brosjyre

Brosjyre er en dokumentasjonstype som kan benyttes veldig fritt. Her kan du legge inn rene salgsbrosjyrer eller annen dokumentasjon som vil hjelpe til å selge dine varer.

flere

BRU

Brukermanual

En bruksanvisning er en skriftlig eller visuell guide som gir detaljert informasjon om hvordan man skal bruke eller håndtere en gjenstand, et apparat, en maskin eller et produkt.

Denne typen dokument er utformet for å hjelpe brukere med å forstå de ulike funksjonene, trinnene eller prosessene som er involvert i riktig bruk av produktet eller apparatet.

1

CPR

CPR-sertifikat

CPR-sertifikater i henhold til Byggevareforordningen (Construction Products Regulation, CPR) utstedes som grunnlag for CE-merking av byggevarer der den europeiske Byggevareforordningen krever slik sertifisering. Forordningen angir ulike systemer for vurdering og deklarering av byggevarers egenskaper (Assessment and verification of constancy of performance, AVCP). Et CPR-sertifikat gjelder for byggevarer som enten har en harmonisert standard og dermed skal ha en ytelseserklæring, eller for produkter har en Europeisk teknisk bedømmelse (ETA). I vurderingen om et produkt skal ha et CPR-sertifikat benyttes et system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser som benevnes mellom 1+ og 4. Dersom ditt produkt har en harmonisert standard eller en ETA bør man sjekke om produktet også skal ha et CPR-sertifikat. Hvis produktet ikke har en harmonisert standard eller en ETA kan man se bort fra kravet om CPR-sertifikat. 

1

DICL1

Danish Indoor Climate Labelling class 1

Dansk inneklimamerking klasse 1

1

DICL2

Danish Indoor Climate Labelling class 2

Dansk inneklimamerking klasse 2

1

ECOP

Eco Product rapport

Hentes direkte fra NOBB og skal ikke legges inn manuelt i NOBB Leverandør. 

ECOproduct vurderer byggevarens faktiske miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD). ECOproduct skal ikke legges inn i NOBB, men legges inn med NOBB-nr. i et eget felt i ECOproduct. Databladet blir automatisk overført til NOBB. 

1

EC2

GEV Emicode EC2

Produkter med lave utslipp. Denne klassen oppfyller de grunnleggende kravene for å få tildelt EMICODE-merket

1

ETA

Europeisk teknisk bedømmelse (ETA)

Europeisk teknisk bedømmelse (European Technical Assessment, forkortet ETA) utstedes for produkter til byggverk der produsenten ønsker og CE-merke produktet, men hvor produktet ikke dekkes av en harmonisert europeisk produktstandard. Det er ikke obligatorisk å søke om ETA for et produkt, men dersom det først er utarbeidet ETA skal produktet CE-merkes i henhold til denne. I prinsippet kan det utarbeides ETA for alle typer produkter til byggverk. CE-merking gir en formell adgang til markedsføring og omsetning i det indre europeiske markedet i henhold til den europeiske byggevareforordningen. Dette gjelder også for Norge. ETA utarbeides av et europeisk teknisk bedømmelsesorgan (Technical Assessment Body, forkortet TAB). Slike organ oppnevnes av myndighetene i de enkelte europeiske land, innen ulike produktområder. Bedømmelsesorganene er medlemmer i organisasjonen European Organisation for Technical Assessment, forkortet EOTA (www.eota.eu).I Norge er SINTEF oppnevnt som teknisk bedømmelsesorgan, og kan utarbeide ETA innen de fleste områdene for produkter til byggverk.  

Databladet blir automatisk overført fra SINTEF til NOBB. 

flere

EC1

GEV Emicode EC1

GEV-EMICODE er en sertifiseringsgodkjenning der produsentene sender inn sine produkter til omfattende testing hos anerkjente institusjoner. Basert på vitenskapelig bestemte måldata kategoriserer EMICODE® gulvinstallasjonsmaterialer, lim og byggevarer i tre utslippsklasser. EC1 er en av disse.

1

EC1-Plus

GEV Emicode EC1 plus

GEV-EMICODE er en sertifiseringsgodkjenning der produsentene sender inn sine produkter til omfattende testing hos anerkjente institusjoner. Basert på vitenskapelig bestemte måldata kategoriserer EMICODE® gulvinstallasjonsmaterialer, lim og byggevarer i tre utslippsklasser. EC1 er en av disse.

1

EPD

Miljødeklarasjon

EPD står for Environmental Product Declaration, og er et kortfattet dokument som på en standardisert og objektiv måte oppsummerer miljøprofilen til en f.eks. en byggevare. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. I Norge er det Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner som er programoperatør for den norske ordningen. 

1

FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold

Denne dokumentasjonen er nøye knyttet til ferdigattesten for nye bygg. Dokumentasjonen skal fortelle hvordan man forvalter, drifter og vedlikeholder produktet og er grunnlaget for FDV-dokumentasjonen for hele bygget. Ikke alle produkter trenger denne dokumentasjonen, dersom produktet ikke skal forvaltes, driftes eller vedlikeholdes, er dokumentasjonen etter teknisk forskrift overflødig.

FDV-mal

1

GBA

German Blue Angel

German Blue Angel er et uavhengig merke som setter strenge standarder for miljøvennlige produkter og tjenester.

1

GUT

GUT produktsertifikat

GUT produktsertifikat for tepper

1

HEA02

HEA02 egenerklæring 2016 BREEAM-NOR

For prosjekter som tar HEA02 poeng (Inneluftkvalitet) må det dokumenteres lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser for utvalgte produkter. Godkjente sertifiseringsordninger er M1, EC1, EC1 plus eller SINTEF Teknisk godkjenning. Hvis produkt mangler godkjent sertifiseringsordning kan egenerklæring utarbeides for produktet.

1

HEA02 V6

Egenerklæring BREEAM NOR HEA02 v6

Egenerklæring fra produsenten om at produktet ikke inneholder formaldehyd, kreftfremkallende stoffer i kategori 1A og 1B eller flyktige organiske forbindelser

1

HEA09

HEA09 egenerklæring 2012 BREEAM-NOR

For prosjekter som tar HEA09 poeng (Inneluftkvalitet) må det dokumenteres lave utslipp av flyktige organiske forbindelser og andre kjemiske signalsubstanser/forbindelser for utvalgte produkter. Godkjente sertifiseringsordninger er M1, EC1, EC1 plus eller SINTEF Teknisk godkjenning. Hvis produkt mangler godkjent sertifiseringsordning kan egenerklæring utarbeides for produktet.

Bruk gjerne våre maler når et slikt dokument skal lages: 

Egendeklarasjon-A20_HEA9

Egendeklarasjon-A20_HEA9 uten logo

1

HMF

Helse-, miljø- og sikkerhets faktablad

HMF benyttes på varer som ikke faller inn under lovverket for sikkerhetsdatablad. Dersom man ønsker å dokumentere at byggevaren har eller ikke har helse, miljø eller sikkerhetsfaktorer så kan man benytte denne dokumentasjonstypen. Bruk gjerne vår mal når et slikt dokument skal lages: 

HMS-mal

1

IACG

Indoor Air Comfort Gold

Eurofins Indoor Air Comfort (gull)-sertifisering dokumenterer at produktet  oppfyller krav til lave utslipp. Det er også et tegn på merkevarens fokus på kvalitet og bidrag til sunt innemiljø.

1

M1

M1 Finnish label

M1 (emission class for building material) er en sertifiseringsordning og står for lave utslipp av VOC. Klassifiseringen deler byggematerialer i tre kategorier, hvorav M1 er den beste. Sertifiseringsordningen forteller at produktet er testet i et uavhengig og upartisk laboratorium, og det har oppfylt de angitte kriteriene i NS-EN 15251:2007 tillegg C.

1

MAN

Monteringsanvisning

Dersom byggevaren krever montering og det finnes en monteringsanvisning for dette kan man legge anvisningen på denne koblingstypen.

1

MAT02 V6

Egenerklæring BREEAM NOR MAT02 v6

Egenerklæring fra produsenten om at produktet ikke inneholder miljøfarlige stoffer på den norske prioritetslisten og REACH-lister ihht. BREEAM-NOR v6 MAT02

1

MTG

Målsatt tegning

Her kan du publisere målsatte tegninger av varen, en slik tegning skal gi et klart bilde av varen med mål og i målestokk. Det er langt bedre å gjøre det her enn å for eksempel benytte miljø-bildene til dette formålet. 

1

PRE

Produktdatablad

Produktdatablad skal presentere produktet på best mulig måte, både for de som skal kjøpe produktet og for de som allerede har kjøpt det. En god beskrivelse av produktet er viktig, fargevalg/overflate, bruksområde, størrelser, gode bilder med videre er viktige temaer. De fleste produkter kan ha denne dokumentasjonen. Bruk gjerne vår mål til å lage et slikt dokument:

PRE-mal

1

PRODS

Produktsertifikat

Et produktsertifikat angir at produktet er i samsvar med en standard eller annen teknisk spesifikasjon. 

Et SINTEF Produktsertifikat er en bekreftelse fra SINTEF Certification på at et byggprodukt samsvarer med en gitt nasjonal eller internasjonal standard, evt. annen relevant teknisk spesifikasjon. SINTEF Produktsertifisering er en frivillig, norsk sertifiseringsordning, og SINTEF Byggforsk er akkreditert for utstedelse av produktsertifikater for byggevarer. For sertifisering gjelder at produktet blir produsert med tilfredsstillende løpende kvalitetskontroll. For alle sertifiserte produkter overvåker SINTEF Certification produksjonskontrollen ved at det gjennomføres inspeksjon på produksjonsstedet. For enkelte produkter foretas det også løpende prøving av stikkprøver i våre laboratorier. 

Databladet blir automatisk overført fra SINTEF til NOBB.

1

RES

Reservedelsliste

En reservedelsliste er en liste som inneholder en detaljert oversikt over de ulike reservedelene som er tilgjengelige for et spesifikt produkt, apparat, maskin eller system.

Denne listen identifiserer vanligvis hver enkelt del med tilhørende beskrivelse, nummerering og ofte også mengde og eventuell tilknyttet informasjon.

1

SAM

Samsvarserklæring

En samsvarserklæring er en del av samsvarsprosessen som må gjøres før et produkt settes på markedet i EU/EØS.

Det lages én samsvarserklæring som samler alle relevante regelverk. Samsvarserklæringen skal liste opp alt relevant regelverk (direktiver eller forordninger) som produktet faller inn under.

Samsvarserklæringen skal også referere til hvordan oppfyllelse av direktivenes krav er dokumentert, for eksempel med referanse til harmoniserte standarder.

Noen direktiver eller forordninger kan ha unntak med hensyn til krav om samsvarserklæring.

1

SDS

Sikkerhetsdatablad

Et sikkerhetsdatablad inneholder informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av teknisk/kjemiske stoffer. Alle teknisk/kjemiske stoffer som omsettes/lagres/transporteres i Norge skal ha et sikkerhetsdatablad og det skal være på norsk. Innholdet i sikkerhetsdatabladet benyttes som grunnlag i stoffkartotek og selve databladet utarbeides av fagfolk. Sikkerhetsdatablad må være på norsk. Les mer på arbeidstilsynet.no. Sikkerhetsdatablad skal ikke legges inn i NOBB media, men legges inn i ECOonline hvor man angir NOBB-nr i eget felt. Databladet blir automatisk overført til NOBB

1

SER

Sertifikat

Mange byggevarer har en eller annen form for sertifikat eller ulike godkjenning (som ikke er definert som egen koblingstype) som er vesentlig for varen. Legg slike dokumenter inn med denne dokumentasjonstypen.

flere

TEKG

Teknisk godkjenning

SINTEF Teknisk Godkjenning dokumenterer at en byggevare eller en konstruktiv løsning er funnet egnet i bruk i Norge. En teknisk godkjenning inkluderer dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet. I tillegg angis hvordan produktet skal monteres og andre betingelser for bruk. 

Miljøegenskaper inkluderes også. En SINTEF Teknisk Godkjenning er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i teknisk forskrift. SINTEF Teknisk Godkjenning kan utstedes for alle typer byggevarer, komponenter og konstruksjonssystemer som SINTEF Certification bedømmer å være egnet til sitt angitte bruksområde. Dokumentasjonsordningen er egnet både for nye og etablerte produkter på markedet, og gjelder både for norskproduserte og importerte byggprodukter. Databladet blir automatisk overført til NOBB.  

1

YTE

Ytelseserklæring (CE-merking)

Produsent/importør er fra 1. januar 2014 pliktig til å lage ytelseserklæringer for alle byggevarer som omfattes av harmonisert produktstandard (NS-EN). Ytelseserklæringen gir den obligatoriske CE–merkingen for varen. Hvilke varer som har en harmonisert produktstandard kan du finne ut via byggevareinfo.no, men generelt sett gjelder dette produkter som permanent bygges inn i konstruksjonen. Dokumentet følger en egen mal som må benyttes, man skal ikke lage eget utseende på ytelseserklæringene. Språket kan være blant de skandinaviske.

flere

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.