Priser eksporteres fra menyen Priser (filen kan ikke benyttes til import av priser).

Trykk på knappen Publiserte priser.

Alternative varer blir automatisk med i eksporten. Ønsker du ikke dette, ta bort valget Inkluder alternative varer.

Marker alle varene og trykk Eksport.