Skip to main content
Skip table of contents

Oppbygning av en avtale

Avtaler i NOBB Kontrakt er bygget opp av flere nivåer, og inneholder RabattBetingelser med tilhørende RabattElementer. Disse betingelsene og elementene er koblet til leverandørens varestruktur i NOBB.
En rabattbetingelse beskriver betingelsene overordnet, mens et rabattelement inneholder beregningsregler og verdier, samt datostyring.

Avtalehode (1)
Øverste nivå på en avtale. Her angis avtalemottaker (hvem skal avtalen sendes til), gyldighetsdato osv. Det er viktig at du her angir når avtalen er gjeldende fra. Vær oppmerksom på at en avtale ikke kan tilbakedateres.

Varegrupper/moduler/varer (2)
En avtale inneholder leverandørens varestruktur i NOBB, slik at man kan klikke seg gjennom strukturen og se rabattbetingelsene, helt ned til modul- og til varenivå.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Rabatter kan knyttes til alle nivåer i gruppestrukturen:

  • Leverandør

  • Overgruppe (Første 2 siffer i varegruppen)

  • Hovedgruppe (Første 4 siffer i varegruppen)

  • Varegruppe (Alle de 7 sifrene)

  • Modul

  • Vare

Rabattbetingelser (1)
En Rabattbetingelse er bærer av informasjon som forteller hva slags type rabatt vi har med å gjøre. Det kan knyttes en eller flere Rabattbetingelser til samme (varegruppe/modul/vare).

Enkelte ganger kan det være aktuelt å presentere ulike alternativer for rabatter. Noen leverandører gir bedre rabatt dersom man kjøper et større kvantum/volum, enn hvis man kjøper et mindre kvantum. Andre leverandører opererer med ulike rabatter i forskjellige deler av landet (rabattsoner).

Man kan da opprette flere rabattbetingelser under samme varegruppe/modul/vare. Det røde krysset indikerer at ingen av betingelsene er aktive. For å kunne kalkulerer hva nettopris etter rabatt blir må betingelsen være aktiv. Kun en av betingelsene kan være aktiv, dersom det er registrert flere betingelser som under. Se Kalkulering av priser - aktivering av betingelser for kalkulering av avtale.

Det må knyttes et rabattelement til en rabattbetingelse for at man skal kunne kalkulere en pris.

Illustrasjon og verdier er kun eksempel

Rabattelement (2)
Rabattelementer knyttes til en Rabattbetingelse. Et rabattelement inneholder beregningsregelen, dvs. rabatten/påslaget i prosent eller kroner. Det finnes tre typer rabattelementer: Innkjøp, Selvkost og Utsalg. Hver av disse kan bestå av ulike regneregler, disse blir gjennomgått i et senere kapittel.

  1. For vareeiere er det alltid elementtype for Innkjøp som skal registreres.

  2. Man kan opprette flere Rabattelementer under samme Rabattbetingelse. Disse summeres på ulike måter basert på beregningsregelen som er registrert.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.