Skip to main content
Skip table of contents

Retningslinje for endringer i NOBB varegruppestruktur

NOBB Varegruppestruktur administreres og forvaltes av Norsk Byggtjeneste AS. Ønske om tillegg eller endringer i strukturen gjøres ved å kontakte NOBB-administrasjonen, som tar dette videre til beslutningsorganene (se under).

Varegruppenummer er et 7-sifret nummer som er obligatorisk for alle varer i NOBB. Koblingen til NOBB varegruppe gjøres ved opprettelse av moduler. Alle varegrupper kan benyttes, unntaket er OVERGRUPPE 01 Tjenester hvor alle varene er registrert av Byggtjeneste, og er tjeneste- og service artikler som er i bruk i handelen. Hensikten med disse varene er at alle aktører kan benytte felles NOBB-nr for tjeneste- og serviceartikler i forbindelse med EDI.

For applikasjonen NOBB-Kontrakt (som er et verktøy for registrering av rabattavtaler mellom leverandør og handel) er varegruppestrukturen spesielt viktig. Her kobles avtalte betingelser mellom partene til varehierarkiet i NOBB, og benyttes derfor som grunnlag ved inngåelse av leverandøravtaler med handelen.

Varegruppestrukturen benyttes som en «bærebjelke» i de fleste IT-systemer som er i bruk i byggenæringen.

Handelsbedriftene – butikkene og kjedene – bruker i mange tilfeller varegruppestrukturen som sin egen struktur i sine IT-systemer. Dette innebærer at NOBB varegruppestruktur er en vesentlig del av alle prosesser som foregår i handelen. Eventuelle endringer i strukturen har derfor store konsekvenser for denne brukergruppen.

Flere av leverandørene bruker også varegruppestrukturen i egne IT-systemer. Varegruppestrukturen er også en viktig del av leverandøravtalene mot handelen, noe som gjenspeiles i avtaleformularer og kalkyler.

Retningslinjer for forvaltning og drift

Figuren nedenfor viser prosess ved behov for opprettelse av nye varegrupper eller endringer.

  1. Forespørsel om nye varegrupper/endring skal være kundestyrt. Alle innkommende forslag blir registrert hos Byggtjeneste.

  2. Vurdering av innkommende forslag tas opp i NOBB Kvalitetsforum. Dette tas opp som fast punkt på agendaen hver måned.

  3. Beslutninger rundt opprettelse av nye varegrupper (som ikke påvirker eksisterende gruppestruktur) gjennomføres fortløpende av Kvalitetsforum. Endringer i varegruppestrukturen fremlegges alltid for standardiseringsutvalget. Slike endringer kan kun implementeres i oktober – november.

  4. Gjennomføring gjøres av Leverandørene (vareeierne). Byggtjeneste kvalitetssikrer at varer havner i korrekt varegruppe. Handelen foretar nødvendige tilpasninger i egne systemer.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.