Skip to main content
Skip table of contents

Vilkår for bruk av elektroniske tjenester

Vilkår for Elektroniske Tjenester

Revidert 25. juni 2021

Partene samtykker i at disse Vilkår for Elektroniske Tjenester regulerer Kundens bruk av de Elektroniske Tjenestene og fastsetter forpliktelser når det gjelder De Elektroniske Tjenestenes behandling av og sikkerhet for Kundedata og Personlige Data. Partene samtykker også i at med mindre det foreligger en separat Avtale for Faglige Tjenester, regulerer disse Vilkår for Elektroniske Tjenester leveransen av Faglige Tjenester og behandling av og sikkerhet for Støttedata og Personlige Data i forbindelse med disse tjenestene. Separate vilkår, inkludert andre vilkår for personvern og sikkerhet, gjelder for Kundens bruk av Ikke-Byggtjeneste produkter (slik dette er definert nedenfor).

Innledning

Gjeldene Vilkår for Elektroniske Tjenester og oppdateringer

Når Kunden fornyer eller kjøper et nytt abonnement på en Elektronisk Tjeneste, er abonnementet underlagt Vilkårene for Elektroniske Tjenester som gjelder på dette tidspunktet, og disse vilkårene forblir uendret i abonnementsperioden for den aktuelle Elektroniske Tjenesten. Når Byggtjeneste lanserer funksjoner, tillegg og relatert programvare som er nye (altså at de ikke tidligere har vært inkludert i abonnementet), kan Byggtjeneste legge til vilkår eller oppdateringer i Vilkårene for Elektroniske Tjenester som gjelder Kundens bruk av disse nye funksjonene, tilleggene og den relaterte programvaren.

Elektroniske varsler

Byggtjeneste kan formidle informasjon og meldinger til Kunden om Elektroniske Tjenester elektronisk, inkludert per e-post, gjennom portalen for den Elektroniske Tjenesten eller et nettsted som Byggtjeneste angir. En melding anses for å være gitt på datoen den gjøres tilgjengelig av Byggtjeneste.

Oppklaringer og sammendrag av endringer

Ved endringer av vilkårene vil oppklaringer og sammendrag av endringene følge her.

Definisjoner

Hvis vilkår nedenfor ikke er definert i Kundens tjeneste-/brukeravtale (Tjenesteavtalen), gjelder definisjonene nedenfor for de aktuelle vilkårene.

Med “Kundedata” menes alle data, inkludert alle tekst-, lyd-, video- og bildefiler samt programvare, som overføres til Byggtjeneste av, eller på vegne av, Kunden gjennom bruk av den Elektroniske Tjenesten. Kundedata omfatter ikke Støttedata.

Med “Ekstern Bruker” menes en bruker av en Elektronisk Tjeneste som ikke representerer Kundens ansatte, underleverandører på stedet, agenter på stedet eller Tilknyttede Selskaper.

Med “Personvernforordning” eller “GDPR” menes Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og fri flyt av slike opplysninger, og opphevelsen av personverndirektiv 95/46/EF.

Med “Personvernerklæring” menes beskrivelsen av Byggtjenestes håndtering av personopplysninger (GDPR vilkår) som alle brukere må samtykke i for å kunne bruke en Elektronisk Tjeneste. Personverklæringen er tilgjengelig på https://byggtjeneste.no/wp-content/uploads/Personvernerklaering-Norsk-Byggtjeneste-AS.pdf.

Med “Forekomst” menes en programvareavbildning som opprettes gjennom oppsetts- eller installasjonsprosedyren til programvaren eller duplisering av en slik avbildning.

Med “Lisensiert Enhet” menes det ene fysiske maskinvaresystemet som en lisens tilordnes til. I forbindelse med denne definisjonen regnes en maskinvarepartisjon eller et blad som en separat enhet.

Med “Ikke-Byggtjeneste-produkt” menes programvare, data, tjenester, nettsteder og produkter der varemerket tilhører tredjeparter, med mindre dette er inkludert av Byggtjeneste i en Elektronisk Tjeneste.

Med “Elektronisk Tjeneste” menes en tjeneste som Byggtjeneste er vert for og som Kunden abonnerer på i henhold til en tjeneste-/brukeravtale (Tjenesteavtalen), inkludert tjenester som er oppført i delen for Elektroniske Tjenester i Produktvilkårene. Det omfatter ikke programvare og tjenester som er underlagt separate lisensvilkår.

Med “Personlige data” menes all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som kan identifiseres direkte eller indirekte, særlig med henvisning til en identifikator, for eksempel et navn, et ID-nummer, stedsdata, en elektronisk identifikator eller ett eller flere kjennetegn på den fysiske personens fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Med “Forhåndsvisninger” menes betaversjoner eller andre former for forhåndsversjoner og tjenester Byggtjeneste tilbyr kunden for evaluering.

Med “Faglige Tjenester” menes alle tekniske støttetjenester og konsultasjonstjenester fra Byggtjeneste (f.eks. dataoverføring) knyttet til en hvilken som helst Elektronisk Tjeneste.

Med “Underbehandler” menes andre databehandlere som Byggtjeneste benytter til å behandle data.

Med “Støttedata” menes alle data, herunder tekst-, lyd-, video- eller bildefiler eller programvare som gjøres tilgjengelig for Byggtjeneste av eller på vegne av Kunden (eller som den samme Kunden gir Byggtjeneste fullmakt til å hente fra en Elektronisk Tjeneste) i forbindelse med et Byggtjeneste-oppdrag for å få teknisk brukerstøtte til Elektroniske Tjenester som dekkes av denne avtalen.

Termene “datasubjekt”, “behandling”, “databehandler” og “tilsynsstyresmakt” skal ha betydningen som er gitt i GDPR.

Generelle vilkår

Abonnement til Elektroniske Tjenester

Kunden må skaffe og tilordne abonnement som kreves for bruk av hver enkelt Elektroniske Tjeneste. Hver enkelt bruker som får tilgang til den Elektroniske Tjenesten, må tilordnes en Brukerkonto og et aktivt abonnement, eller bare ha tilgang til den Elektroniske Tjenesten gjennom en enhet som er tilordnet et abonnement, med mindre noe annet er fastsatt i Vilkårene for spesifikke Elektroniske Tjenester. Kunden har ikke rett til å bruke en Elektronisk Tjeneste etter at abonnementet for denne Elektroniske Tjenesten er utløpt.

Bruk av Elektroniske Tjenester

Kunden kan bruke de Elektroniske Tjenestene og relatert programvare i samsvar med det som uttrykkelig er tillatt ifølge Kundens Tjenesteavtale. Byggtjeneste forbeholder seg alle andre rettigheter.

Retningslinjer for godkjent bruk

Verken Kunden eller dem som har tilgang til de Elektroniske Tjenestene gjennom Kunden, kan bruke en Elektronisk Tjeneste:

 • på måter som bryter med lover, regler og påbud fra myndighetene,

 • til å krenke andres rettigheter,

 • til å prøve å få uautorisert tilgang til eller forstyrre tjenester, enheter, data, kontoer eller nettverk,

 • til å distribuere søppelpost eller skadelig programvare,

 • på en måte som kan skade den Elektroniske Tjenesten eller påvirke andres bruk av den, eller

 • på måter eller i situasjoner der svikt i den Elektroniske Tjenesten kan resultere i død eller alvorlig personskade eller store fysiske eller miljømessige skader.

Brudd på vilkårene i denne delen kan føre til suspensjon av den Elektroniske Tjenesten. Byggtjeneste suspenderer bare den Elektroniske Tjenesten i den utstrekning som rimelig kreves. Med mindre Byggtjeneste mener at umiddelbar suspensjon er nødvendig, gir Byggtjeneste rimelig forvarsel før suspensjonen av en Elektronisk Tjeneste.

Bruk av programvaren med den elektroniske tjenesten

Kunden må kanskje installere bestemt Byggtjeneste-programvare for å bruke den Elektroniske Tjenesten. I så fall gjelder følgende vilkår:

Lisensvilkår for Byggtjeneste-programvare

Kunden kan bare installere og bruke programvaren i forbindelse med den Elektroniske Tjenesten. Kunden har rett til å bruke programvaren fra den Elektroniske Tjenesten aktiveres til Kundens rett til å bruke den Elektroniske Tjenesten utløper. Kunden må avinstallere programvaren når Kundens rett til å bruke programvaren opphører. På dette tidspunktet kan Byggtjeneste deaktivere programvaren.

Validering, automatiske oppdateringer og innsamling for programvare

Byggtjeneste kan automatisk kontrollere versjonen av Byggtjeneste-programvare. Byggtjeneste kan fra tid til annen be enheter som programvaren er installert på, om informasjon som gir Byggtjeneste muligheten til å kontrollere programvarelisensene. Slik informasjon omfatter programvareversjon, kontoen til sluttbrukeren samt produkt-ID, maskin-ID og IP-adresse for enheten. Hvis programvaren ikke er riktig lisensiert, påvirkes programvarens funksjoner. Kunden kan bare hente oppdateringer og oppgraderinger for programvaren fra Byggtjeneste eller autoriserte kilder. Ved å ta i bruk programvaren samtykker Kunden i overføring av informasjonen, slik dette er beskrevet i dette avsnittet. Byggtjeneste kan, med eller uten forvarsel, anbefale eller laste ned oppdateringer eller tillegg til denne programvaren til Kundens enheter. Enkelte Elektroniske Tjenester krever eller forbedres gjennom lokal installasjon av programvare, som for eksempel agenter og apper for enhetsadministrasjon (“Apper”). Appene kan samle inn data om bruk av og ytelse for Appene, og disse dataene kan deretter overføres til Byggtjeneste og brukes til formålene som er beskrevet i Vilkårene for Elektroniske Tjenester som gjelder Kundedata.

Programvarekomponenter fra tredjeparter

Programvaren kan inneholde programvarekomponenter fra tredjeparter. Med mindre noe annet er oppgitt i programvaren, lisensierer Byggtjeneste, ikke tredjeparten, disse komponentene til Kunden i henhold til Byggtjenestes lisensvilkår og meldinger.

Tekniske begrensninger

Kunden må overholde, og skal ikke omgå, tekniske begrensninger i en Elektronisk Tjeneste som bare tillater at Kunden bruker den Elektroniske Tjenesten på bestemte måter. Kunden kan ikke laste ned eller på annen måte fjerne eksemplarer av programvaren eller kildekoden fra en Elektronisk Tjeneste, unntatt slik det uttrykkelig er gitt godkjenning til.

Import/Eksport-tjenester

Kundens bruk av Import-/eksporttjenester forutsetter overholdelse av alle instruksjoner fra Byggtjeneste angående forberedelse, behandling og forsendelse av fysiske medier som inneholder dataene (“lagringsmedier”). Kunden står alene ansvarlig for å sikre at lagringsmediene og dataene leveres i tråd med gjeldende lover og regler. Byggtjeneste har ingen forpliktelser med hensyn til lagringsmediene, og har ikke erstatningsansvar for tapte, skadde eller ødelagte lagringsmedier.

Endringer og tilgjengelighet for Elektroniske Tjenester

Byggtjeneste kan fra tid til annen gjøre kommersielt rimelige endringer i Elektroniske Tjenester. Byggtjeneste kan endre eller avslutte en Elektronisk Tjeneste i ethvert land der Byggtjeneste underlegges regler, forpliktelser eller andre krav fra myndighetene som (1) ikke gjelder generelt for andre bedrifter som har virksomhet der, (2) gjør det vanskelig for Byggtjeneste å fortsette driften av den Elektroniske Tjenesten uten endringer og/eller (3) gir Byggtjeneste grunn til å tro at disse vilkårene eller den Elektroniske Tjenesten kan være i konflikt med slike krav eller forpliktelser. Hvis Byggtjeneste avslutter en Elektronisk Tjeneste av lovmessige årsaker, skal Kunden krediteres alle beløp som er betalt på forskudd for perioder etter opphør.

Samsvar med lovgivning

Byggtjeneste skal overholde alle gjeldende lover og regler for leveringen av de Elektroniske Tjenestene, inkludert lovgivning om varsel om sikkerhetsbrudd. Byggtjeneste er imidlertid ikke ansvarlig for overholdelse av lover eller retningslinjer som gjelder for Kunden eller Kundens bransje, men ikke generelt for leverandører av IT-tjenester. Byggtjeneste bestemmer ikke om Kundedata omfatter informasjon som er underlagt spesifikke lover eller forskrifter. Alle Sikkerhetsbrudd er underlagt vilkårene for Varsling om Sikkerhetsbrudd nedenfor.

Kunden må overholde alle lover og regler som gjelder for Kundens bruk av de Elektroniske Tjenestene, inkludert lovgivning knyttet til personvern, Personlige data, biometridata, databeskyttelse og konfidensiell kommunikasjon. Kunden er ansvarlig for å avgjøre om de Elektroniske Tjenestene er egnet for lagring og behandling av informasjon som er underlagt spesifikke lover eller forskrifter, og for å bruke de Elektroniske Tjenestene på en måte som er i samsvar med Kundens lovfestede og forskriftsmessige forpliktelser. Kunden står ansvarlig for å svare på forespørsler fra tredjeparter knyttet til Kundens bruk av Elektroniske Tjenester, som for eksempel forespørsler om å fjerne innhold i henhold til den amerikanske loven om opphavsrettigheter knyttet til digitale medier, Digital Millennium Copyright Act, og annen gjeldende lovgivning.

Annet

Ikke-Byggtjeneste-produkter

Byggtjeneste kan gjøre Ikke-Byggtjeneste produkter tilgjengelige for Kunden gjennom Kundens bruk av de Elektroniske Tjenestene (for eksempel gjennom en butikk eller et galleri eller som søkeresultater) eller en nettbutikk. Hvis Kunden installerer eller bruker et Ikke-Byggtjeneste-produkt i forbindelse med en Elektronisk Tjeneste, kan Kunden ikke gjøre dette på måter som medfører forpliktelser knyttet til Byggtjenestes immaterielle rettigheter eller teknologi ut over dem som uttrykkelig er inkludert i Kundens Tjenesteavtale. For å gjøre ting enklere for Kunden kan Byggtjeneste inkludere gebyrer for enkelte Ikke-Byggtjeneste-produkter i Kundens faktura for de Elektroniske Tjenestene. Byggtjeneste bærer likevel ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for noe Ikke-Byggtjeneste produkt. Kunden har alene ansvaret for all programvare og teknologi som ikke leveres av Byggtjeneste, som Kunden installerer eller bruker sammen med en Elektronisk Tjeneste eller anskaffer seg. Kundens bruk av alle Ikke-Byggtjeneste-produkter skal være underlagt vilkår for lisens, tjeneste og/eller personvernerklæring mellom deg og utgiveren av Ikke-Byggtjeneste produktet (hvis noen).

Konkurrerende ytelsestesting

Hvis Kunden tilbyr en tjeneste som konkurrerer med en Elektronisk Tjeneste, godtar Kunden ved å bruke den Elektroniske Tjenesten å gi avkall på eventuelle begrensninger på konkurrerende bruk og ytelsestesting i vilkårene som styrer den konkurrerende tjenesten. Hvis Kunden ikke akter å frasi seg slike begrensninger i vilkårene for bruk, kan Kunden ikke bruke den Elektroniske Tjenesten.

Vilkår for Personvern

Omfang

Vilkårene i denne delen (Vilkår for Personvern) gjelder for alle Elektroniske Tjenester.

Tiltakene for personvern og sikkerhet i Forhåndsversjoner kan skille seg fra typiske tiltak for de Elektroniske Tjenestene. Med mindre noe annet er angitt, er Forhåndsvisninger ikke omfattet av Tjenesteavtalen for den tilsvarende Elektroniske Tjenesten, og Kunden bør ikke bruke Forhåndsvisninger til å behandle Personlige Data eller andre data som er underlagt lovfestede eller forskriftsmessige krav. Følgende vilkår i denne delen (“Vilkår for Personvern”) gjelder ikke for Forhåndsvisninger: Behandling av Personlige Data; GDPR, Datasikkerhet og HIPAA-forretningspartner.

Vedlegg 1 inneholder vilkårene som gjelder for Faglige Tjenester, herunder personvern og sikkerhet for Støttedata og Personlige data i forbindelse med levering av tjenestene. Med mindre det er uttrykkelig gjort gjeldende i Vedlegg 1 gjelder vilkårene i denne delen (“Vilkår for Personvern”) ikke for levering av Faglige Tjenester.

Behandling av Kundedata; Eierskap

Kundedata skal bare brukes eller behandles på annen måte for å levere de Elektroniske Tjenestene til Kunden og til formål i overensstemmelse med leveringen av disse tjenestene. Byggtjeneste kommer ikke til å bruke eller på annen måte behandle Kundedata eller informasjon hentet fra Kundedata til annonsering eller lignende kommersielle formål. I forholdet mellom partene beholder Kunden alle rettigheter, eierrettigheter og interesser knyttet til Kundedataene. Byggtjeneste oppnår ingen andre rettigheter knyttet til Kundedataene enn dem Kunden gir Byggtjeneste for levering av de Elektroniske Tjenestene til Kunden. Dette avsnittet har ingen innvirkning på Byggtjenestes rettigheter knyttet til programvare og tjenester som Byggtjeneste lisensierer til Kunden.

Fremlegging av Kundedata

Byggtjeneste skal ikke fremlegge Kundedata utenfor Byggtjeneste, Byggtjeneste-kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper med unntak av (1) i tråd med Kundens anvisninger, (2) slik det er beskrevet i Vilkårene for Elektroniske Tjenester, eller (3) når det er lovpålagt.

Byggtjeneste skal ikke fremlegge Kundedata til myndigheter med mindre dette er lovpålagt. Hvis myndigheter tar kontakt med Byggtjeneste med krav om Kundedata, kommer Byggtjeneste til å forsøke å få tredjeparten til i stedet å rette forespørselen om disse dataene direkte til Kunden. Hvis Byggtjeneste er pålagt å fremlegge Kundedata til myndigheter, varsler Byggtjeneste umiddelbart Kunden og sender også en kopi av kravet med mindre Byggtjeneste er rettslig avskåret fra å gjøre dette.

Ved mottak av forespørsler om Kundedata fra andre tredjeparter, varsler Byggtjeneste umiddelbart Kunden med mindre Byggtjeneste er rettslig avskåret fra å gjøre dette. Byggtjeneste avslår forespørselen med mindre lovverket krever at Byggtjeneste etterkommer forespørselen. Hvis forespørselen er gyldig, prøver Byggtjeneste å få tredjeparten til å rette forespørselen om disse dataene direkte til Kunden.

Byggtjeneste gir ikke tredjeparter: (a) direkte, indirekte, generell eller ubegrenset tilgang til Kundedata, (b) krypteringsnøkler til plattformen som brukes til å sikre Kundedata, eller muligheten til å omgå kryptering eller (c) tilgang til Kundedata når Byggtjeneste er klar over at slike data brukes til andre formål enn dem som er oppgitt i tredjepartens forespørsel.

Når Byggtjeneste mottar en gyldig forespørsel om fremlegging, kan Byggtjeneste gi kontaktopplysninger for Kunden til tredjeparten.

Behandling av Personlige Data; GDPR

Personlige Data gitt Byggtjeneste av eller på vegne av Kunden via bruk av den Elektroniske Tjenesten er også Kundedata. Pseudonymidentifikatorer kan også genereres via Kundens bruk av Elektroniske Tjenester og er også Personlige Data. I den utstrekning Byggtjeneste er en databehandler eller underbehandler av Personlige data underlagt GDPR, gjelder GDPR vilkårene i Personvernerklæringen behandlingen, og partene samtykker også i følgene vilkår i dette underpunktet (“Behandling av Personlige Data; GDPR”):

Roller og ansvar for Databehandler og Behandlingsansvarlig

I forbindelse med disse GDPR-vilkårene samtykker Kunden og Byggtjeneste i at (a) Kunden er behandlingsansvarlig for Personlige Data, og at Byggtjeneste er behandleren av disse dataene, unntatt når kunden fungerer som behandler av de Personlige Dataene – i så tilfelle er Byggtjeneste en underbehandler, eller (b) det er angitt de spesifikke vilkårene for den Elektroniske Tjenesten. Byggtjeneste skal bare behandle Personlige Data i samsvar med dokumenterte instruksjoner fra Kunden. Kunden samtykker i at Kundens Tjenesteavtale (inkludert disse vilkårene) og Kundens bruk og konfigurasjon av funksjoner i de Elektroniske Tjenestene utgjør Kundens fullstendige og dokumenterte instruksjoner til Byggtjeneste for behandling av Personlige Data. Ytterligere eller alternative instruksjoner må fastsettes i tråd med prosessen for endring av Kundens Tjenesteavtale. I alle tilfeller der GDPR gjelder og Kunden er en databehandler, garanterer Kunden overfor Byggtjeneste at Kundens instruksjoner, inkludert utnevnelsen av Byggtjeneste som databehandler eller underbehandler er godkjent av den relevante behandlingsansvarlige.

Behandlingsopplysninger

Partene bekrefter og samtykker i:

 • Gjenstanden for behandlingen er begrenset til Personlige Data innenfor omfanget av GDPR.

 • Varigheten for behandlingen skal tilsvare varigheten til Kundens rett til å bruke den Elektroniske Tjenesten og frem til alle Personlige Data er slettet eller returnert i samsvar med Kundens instruksjoner eller vilkårene for bruk av Elektroniske Tjenester.

 • Behandlingens natur og formål skal være rettet mot levering av den Elektroniske Tjenesten i tråd med Kundens Tjenesteavtale.

 • Typene Personlige Data som behandles i den Faglige Tjenesten, omfatter dataene som er eksplisitt definert i Artikkel 4 i GDPR, og

 • Kategoriene av datasubjekter er Kundens representanter og sluttbrukere, for eksempel ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og kunder.

Datasubjekters rettigheter; Bistand med forespørsler

Byggtjeneste gjør de Personlige Dataene til datasubjektene tilgjengelige for Kunden på en måte som er i tråd med funksjonaliteten i den Elektroniske Tjenesten og Byggtjenestes rolle som behandler av Personlige data for datasubjekter, og mulighet til å svare på forespørsler fra datasubjekter som vil utøve sine rettigheter i henhold til GDPR. Byggtjeneste skal svare på rimelige forespørsler fra Kunden om å hjelpe Kunden med å svare på slike forespørsler fra datasubjekter. Hvis Byggtjeneste mottar en forespørsel fra en av Kundens datasubjekter som ber om å få utøve én eller flere av sine rettigheter i henhold til GDPR, i tilknytning til en Elektronisk Tjeneste som Byggtjeneste er databehandler eller underbehandler for, kommer Byggtjeneste til å henvise datasubjektet direkte til Kunden. Kunden skal være ansvarlig for å svare på en slik forespørsel, også, hvis nødvendig, ved å bruke funksjonaliteten i den Elektroniske Tjenesten. Byggtjeneste skal svare på rimelige forespørsler fra Kunden om å hjelpe Kunden med å svare på slike forespørsler fra datasubjekter.

Registrering av Behandlingsaktiviteter

Byggtjeneste skal gjøre alle registreringer som kreves i Artikkel 30(2) i GDPR, og gjøre disse tilgjengelige for Kunden på forespørsel i den grad det er aktuelt for behandlingen av Personlige Data på vegne av Kunden.

Datasikkerhet

Sikkerhetspraksis og -retningslinjer

Byggtjeneste skal iverksette og opprettholde tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte Kundedata og Personlige Data. Tiltakene skal fastsettes i Byggtjenestes sikkerhetsretningslinjer. Byggtjeneste skal gjøre alle retningslinjene tilgjengelige for Kunden sammen med beskrivelse av sikkerhetskontrollene som er på plass for den Elektroniske Tjenesten og annen informasjon om Byggtjenestes rutiner og retningslinjer for sikkerhet som Kunden med rimelighet kan be om.

Kundens ansvar

Kunden har alene ansvaret for på selvstendig grunnlag å avgjøre om de tekniske og organisatoriske tiltakene for en Elektronisk Tjeneste oppfyller Kundens krav, herunder sikkerhetsforpliktelsene i henhold til GDPR eller andre gjeldende personvernlover og -forskrifter. Kunden bekrefter og samtykker i at (tatt i betraktning den tekniske utviklingen, kostnadene ved implementering og behandlingens natur, omfang, kontekst og formål for å behandle Personlige data samt risikoer for individer) rutinene og retningslinjene for sikkerhet som er implementert og opprettholdt av Byggtjeneste gir et sikkerhetsnivå som er tilstrekkelig for risiko med hensyn til Personlige Data. Kunden er ansvarlig for å implementere og videreføre personvernbeskyttelse og sikkerhetstiltak for komponenter som Kunden leverer og kontrollerer.

Varsling om sikkerhetsbrudd

Hvis Byggtjeneste blir klar over et sikkerhetsbrudd som fører til tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endringer, uautorisert fremlegging eller tilgang til Kundedata eller Personlige Data mens de behandles av Byggtjeneste (hver enkelt et “Sikkerhetsbrudd”), skal Byggtjeneste umiddelbart og uten ugrunnet opphold (1) varsle Kunden om Sikkerhetsbruddet, (2) granske Sikkerhetsbruddet og gi Kunden detaljert informasjon om Sikkerhetsbruddet og (3) iverksette rimelige tiltak for å begrense konsekvenser av og skader som skyldes Sikkerhetsbruddet.

Varsler om Sikkerhetsbrudd leveres til én eller flere av Kundens administratorer gjennom en metode som Byggtjeneste selv velger, inkludert e-post. Kunden har alene ansvaret for å sikre at Kundens administratorer holder kontaktopplysningene oppdatert på hver enkelt av de aktuelle portalene for Elektroniske Tjenester. Kunden bærer alene ansvaret for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til varslingslover som gjelder for Kunden, og oppfylle eventuelle varslingsforpliktelser knyttet til Sikkerhetsbrudd for tredjeparter.

Byggtjeneste skal gjøre en rimelig innsats for å hjelpe Kunden med å oppfylle Kundens forpliktelser i henhold til artikkel 33 i GDPR eller annen gjeldende lov eller forskrift om å varsle relevante tilsynsmyndigheter og datasubjekter om Sikkerhetsbruddet.

Byggtjenestes forpliktelse til å rapportere eller respondere på et Sikkerhetsbrudd i henhold til dette avsnittet representerer ikke noen innrømmelse av feil eller erstatningsansvar fra Byggtjeneste med hensyn til Sikkerhetsbruddet.

Kunden må varsle Byggtjeneste umiddelbart om mulig misbruk av Kundens kontoer eller legitimasjon eller eventuelle Sikkerhetsbrudd knyttet til en Elektronisk Tjeneste.

Dataoverføring og plassering

Med unntak av bestemmelsene andre steder i Vilkårene for Elektroniske Tjenester kan Kundedata og Personlige Data som Byggtjeneste behandler på Kundens vegne, overføres til, lagres og behandles i USA og andre land der Byggtjeneste eller Byggtjenestes Underbehandlere har virksomhet. Kunden gir Byggtjeneste tillatelse til å utføre slike overføringer av Kundedata og Personlige Data til slike land, samt til å lagre og behandle Kundedata og Personlige Data for å levere de Elektroniske Tjenestene.

Byggtjeneste skal overholde bestemmelsene i personvernlovgivningen i EØS og Sveits med hensyn til innsamling, bruk, overføring, oppbevaring og annen behandling av Personlige Data fra EØS og Sveits. All overføring av Personlige Data til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon skal være underlagt passende sikkerhetstiltak som beskrevet i Artikkel 46 i GDPR, og slike overføringer og sikkerhetstiltak skal dokumenteres i henhold til Artikkel 30(2) i GDPR.

Oppbevaring av data og sletting

Til enhver tid mens Kundens abonnement løper, har Kunden tilgang til og muligheten til å få tilgang til, hente ut og slette Kundedata som er lagret på hver Elektroniske Tjeneste.

Unntatt for gratis prøveversjoner lagrer Byggtjeneste Kundedata lagret i en Elektronisk Tjeneste i en konto med begrenset funksjonalitet i 90 dager etter utløp eller oppsigelse av Kundens abonnement, slik at Kunden kan hente ut dataene. Når oppbevaringsperioden på 90-dager utløper, vil Byggtjeneste deaktivere Kundens konto og slette Kundedata og Personlige data innen 90 ekstra dager, med mindre Byggtjeneste har tillatelse eller er forpliktet gjennom gjeldende lov til å oppbevare slike data, eller har fått tillatelse til det i denne avtalen.

Den Elektroniske Tjenesten støtter ikke nødvendigvis oppbevaring eller henting av programvare som Kunden har lastet opp. Byggtjeneste kan ikke holdes erstatningsansvarlig for sletting av Kundedata eller Personlige Data, slik dette er beskrevet i dette avsnittet.

Databehandlers taushetsplikt

Byggtjeneste skal sørge for at personale som deltar i behandlingen av Kundedata og Personlige Data (i), skal behandle dataene bare i henhold til Kundens instruksjoner, og (ii) de er pålagt taushetsplikt med hensyn til disse dataene også etter at oppdraget er avsluttet.

Varsel og kontroller ved bruk av Underbehandlere

Byggtjeneste kan engasjere tredjeparter for å levere enkelte begrensede eller tilleggstjenester på sine vegne. Kunden samtykker i at disse tredjepartene og Byggtjeneste tilknyttede selskaper brukes som Underbehandlere. Ovennevnte fullmaktene vil utgjøre Kundens forhåndssamtykke til Byggtjenestes bruk av underleverandører til behandling av Kundedata og Personlige Data hvis slikt samtykke er påkrevd i henhold til GDPR-vilkårene.

Byggtjeneste er ansvarlig for sine Underbehandleres etterlevelse av Byggtjenestes forpliktelse i vilkårene. Byggtjeneste gjør informasjon om Underbehandlere tilgjengelig i Byggtjenestes databehandleravtale. Når de bruker Underbehandlere, skal Byggtjeneste gjennom en skriftlig avtale sørge for at Underbehandleren får tilgang til og kan bruke Kundedata eller Personlige Data bare for å levere tjenestene Byggtjeneste har engasjert dem for å levere, og at Underbehandleren forbys å bruke Kundedata eller Personlige Data til andre formål. Byggtjeneste skal sikre at Underbehandlere er bundet av skriftlige avtaler med krav om at de skal yte et minst like høyt personvernnivå som det som kreves av Byggtjeneste i vilkårene.

Byggtjeneste kan til enhver tid bruke nye Underbehandlere. Byggtjeneste vil gi Kunden varsel (ved å oppdatere databehandleravtalen og gi Kunden tilgang til en mekanisme som gir varsel om oppdateringen) om enhver ny Underbehandler minst 14 dager før Underleverandøren får tilgang til Kundedata eller Personlige Data.

Hvis Kunden ikke samtykker i bruken av en ny Underbehandler, kan Kunden uten risiko for sanksjoner avslutte et eventuelt abonnement på den berørte Elektroniske Tjenesten før den relevante oppsigelsestiden er utløpt, ved å sende et skriftlig varsel om oppsigelse der det manglende samtykket begrunnes. Hvis den berørte Elektroniske Tjenesten inngår i en serie (eller et tilsvarende samlet kjøp av flere tjenester), gjelder oppsigelser hele serien. Etter oppsigelsen skal Byggtjeneste fjerne betalingsforpliktelser knyttet til eventuelle abonnementer på de Elektroniske Tjenestene som er avsluttet, på etterfølgende fakturaer til Kunden eller Kundens forhandler.

Slik kontakter du Byggtjeneste

Hvis Kunden mener at Byggtjeneste ikke oppfyller forpliktelsene sine knyttet til personvern og sikkerhet, kan Kunden kontakte Byggtjeneste på:

Norsk Byggtjeneste AS

Postboks 6823, St. Olavs plass,

0130 Oslo

Tlf: + 47 23 11 44 00

www.byggtjeneste.no

firmapost@byggtjeneste.no

Vilkår for spesifikke Elektroniske Tjenester

Elektroniske Tjenester som ikke er oppført nedenfor, har ingen Vilkår for spesifikke Elektroniske Tjenester.

ProsjektDok

Databehandleravtale

Databehandleravtale (https://byggtjeneste.no/gdpr) gjelder for Kundens bruk av ProsjektDok, og for alle brukere/prosjektmedlemmer Kunden inviterer inn til sine prosjekter.

ByggDok

Databehandleravtale

Databehandleravtale (https://byggtjeneste.no/gdpr) gjelder for Kundens bruk av ByggDok, og for alle brukere/prosjektmedlemmer Kunden inviterer inn til sine prosjekter.

Vedlegg 1

Faglige tjenester

Profesjonelle Tjenester er gitt underlagt “Vilkår for Faglige Tjenester” nedenfor. Hvis Faglige Tjenester er inkludert i en separat avtale, gjelder imidlertid vilkårene i denne separate avtalen.

De Faglige Tjenestene som dette vedlegget gjelder for, er ikke Elektroniske Tjenester, og resten av Vilkårene for Elektroniske Tjenester, samt eventuelle tilleggsavtaler for databehandling som er signert av partene, gjelder ikke med mindre det uttrykkelig er gjort gjeldene i Vilkårene for Faglige Tjenester nedenfor.

Kundestøttedata

Behandling av Støttedata

Støttedata vil brukes og behandles på annen måte utelukkende for å levere teknisk støtte til Kunde, herunder formål som er i overensstemmelse med levering av teknisk støtte. Byggtjeneste kommer ikke til å bruke eller behandle Støttedata eller informasjon hentet fra Støttedata til annonsering eller lignende kommersielle formål uten tillatelse fra Kunden. I forholdet mellom partene beholder Kunden alle rettigheter, eierrettigheter og interesser knyttet til Støttedataene. Byggtjeneste oppnår ingen andre rettigheter knyttet til Støttedataene enn dem Kunden gir Byggtjeneste for levering av brukerstøtte til Kunden. Dette avsnittet har ingen innvirkning på Byggtjenestes rettigheter knyttet til programvare og tjenester som Byggtjeneste lisensierer til Kunden.

Behandling av Personlige Data inkludert i Støttedata; GDPR

Personlige Data gitt Byggtjeneste av eller på vegne av Kunden i forbindelse med levering av teknisk støtte er også Støttedata. I den utstrekning Byggtjeneste er en databehandler eller underbehandler av Personlige data underlagt GDPR, gjelder GDPR vilkårene i Personvernerklæringen behandlingen, og partene samtykker også i følgene vilkår i dette underpunktet (“Behandling av Personlige Data inkludert i Støttedata; GDPR”):

Roller og ansvar for Databehandler og Behandlingsansvarlig

Kunden og Byggtjeneste samtykker i at Kunden er behandlingsansvarlig for Personlige Data inkludert i Støttedata og Byggtjeneste er databehandleren av disse dataene, unntatt når kunden fungerer som behandler av Personlige Data – i så tilfelle er Byggtjeneste en underbehandler. Byggtjeneste og Kunden samtykker imidlertid i at Byggtjeneste er databehandler kontaktinformasjon til forretningen eller andre Personlige Data som kan samles inn samtidig som Støttedata, men som er nødvendig for å opprettholde forretningsforbindelsen med Kunden. Byggtjeneste skal bare behandle Personlige Data i samsvar med dokumenterte instruksjoner fra Kunden. Kunden samtykker i at Kundens Tjenesteavtale (inkludert disse Vilkårene) og Kundens bruk av Faglige Tjenester utgjør Kundens fullstendige og dokumenterte instruksjoner til Byggtjeneste for behandling av Personlige Data. Ytterligere eller alternative instruksjoner må fastsettes i tråd med prosessen for endring av Kundens Tjenesteavtale. I alle tilfeller der GDPR gjelder og Kunden er en databehandler, garanterer Kunden overfor Byggtjeneste at Kundens instruksjoner, inkludert utnevnelsen av Byggtjeneste som databehandler eller underbehandler er godkjent av den relevante behandlingsansvarlige.

Behandling av Personlige Data inkludert i Støttedata

Partene bekrefter og samtykker i:

 • Gjenstanden for behandlingen er begrenset til Personlige Data innenfor omfanget av GDPR.

 • Varigheten for behandlingen skal tilsvare varigheten til Kundens rett til å bruke den tekniske støtten og frem til alle Personlige Data er slettet eller returnert i samsvar med Kundens instruksjoner eller vilkårene.

 • Behandlingens natur og formål skal være rettet mot levering av de teknisk støtte i tråd med Kundens Tjenesteavtale.

 • Typene Personlige Data som behandles i forbindelse med bestemmelsen om teknisk støtte omfatter dataene som er eksplisitt definert i Artikkel 4 i GDPR, og

 • Kategoriene av datasubjekter er Kundens representanter og sluttbrukere, for eksempel ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og kunder.

For forespørsler fra datasubjekter og registreringer av behandlingsaktiviteter knyttet til Støttedata og Personlige Data inkludert i dem vil Byggtjeneste rette seg etter gjeldende forpliktelser beskrevet i “Datasubjekters rettigheter; Bistand med forespørsler” og “Registrering av Behandlingsaktiviteter” i Vilkår for Personvern i Vilkår for Elektroniske Tjenester.

Sikkerhet for Støttedata

Byggtjeneste skal iverksette og opprettholde tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte Støttedata. Hvis Byggtjeneste blir oppmerksom på et sikkerhetsbrudd som leder til tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert fremlegging av, eller tilgang til Støttedata mens disse behandles av Byggtjeneste, skal Byggtjeneste etterleve forpliktelsene beskrevet i “Varsling av sikkerhetsbrudd” i Vilkårene for Personvern i Vilkår for Elektroniske tjenester.

Dataplassering og overføring

Støttedata som Byggtjeneste behandler på Kundens vegne, kan overføres til, lagres og behandles i USA og andre land der Byggtjeneste eller Byggtjenestes Tilknyttede Selskaper eller Underbehandlere har virksomhet. Kunden gir Byggtjeneste tillatelse til å utføre slike overføringer av Støttedata til slike land, og til å lagre og behandle slike data for å gi teknisk brukerstøtte.

Andre forpliktelser for Støttedata

Fremlegging

Byggtjenestes fremlegging av Støttedata til tredjeparter styres av de samme begrensningene og rutinene som styrer Kundedata angitt i “Fremlegging av Kundedata” under Vilkår for Personvern i Vilkår for Elektroniske Tjenester.

Sletting eller retur

Byggtjeneste sletter og returnerer alle kopier av Støttedata og Personlige Data inkludert i disse etter at forretningsformålet Brukerstøtte ble samlet inn eller overført for, er gjennomført eller tidligere hvis Kunden ber om det.

Bruk av Underbehandlere

Byggtjenestes bruk av Underbehandlere i forbindelse med levering av teknisk støtte for Elektroniske Tjenester er styrt av de samme begrensningene og rutinene som styrer bruken av Underbehandlere i forbindelse med de Elektroniske Tjenestene beskrevet under “Bruk av Underbehandler” i Vilkår for Personvern i Vilkår for Elektroniske Tjenester.

Andre Vilkår for Faglige Tjenester

Behandling av Personlige Data

I den grad Byggtjeneste er behandler eller underbehandler av Personlige Data som ikke er inkludert i Støttedataene i forbindelse med leveringen av Faglige Tjenester, forplikter Byggtjeneste seg til GDPR-vilkårene i Personvernerklæringen for alle kunder fra og med 25. mai 2018.

Partenes forpliktelser

Byggtjeneste sørger for at alle Faglige Tjenester utføres med profesjonell omhyggelighet og dyktighet. Hvis Byggtjeneste ikke etterlever dette, og Kunden varsler Byggtjeneste i løpet av 90 dager etter utførelsesdatoen for de Faglige Tjenestene, skal Byggtjeneste enten utføre de Faglige Tjenestene på nytt eller refundere beløpet Kunden betalte for dem, som Kundens eneste beføyelse for bruddet på garantien for Faglige Tjenester.

Kunden skal oppfylle sitt gjeldende ansvar og sine gjeldende forpliktelser for å støtte Byggtjenestes utføring av de Faglige Tjenestene, som angitt i beskrivelsen av hver enkelt Faglig Tjeneste.

Begrensning av Ansvar

I den grad det gjeldende lovverket tillater det, begrenses hver parts totale erstatningsansvar for krav som oppstår i forbindelse med Faglige Tjenester, til beløpet Kunden måtte betale for de Faglige Tjenestene, eller begrensningen av ansvar for den Elektroniske Tjenesten som den Faglige Tjenesten var en del av, alt etter hvilken som er størst. Ikke i noe tilfelle skal noen av partene kunne holdes ansvarlige for indirekte skade, tilfeldig skade, særlige tap, straffeerstatning eller følgeskader, herunder tap av bruk, tap av fortjeneste eller avbrudd i forretningene, uansett årsak og juridisk påstand om erstatningsansvar i forbindelse med de Faglige Tjenestene. Ingen begrensninger eller ekskluderinger er gjeldende for erstatningsansvar som oppstår med grunnlag i en av partenes (1) taushetsplikt eller (2) brudd på den andre partens immaterielle rettigheter.

Rettelser

Med “Rettelser” menes rettelser, endringer eller forbedringer av Produkter, eller avledninger av disse, som Byggtjeneste lanserer på vanlig måte (f.eks. som oppdateringspakker) eller tilbyr Kunden for å løse et bestemt problem. Hver Rettelse er lisensiert i henhold til de samme vilkårene som Produktet Rettelsen gjelder for. Hvis en Rettelse ikke leveres for et bestemt Produkt, gjelder eventuelle andre bruksvilkår som Byggtjeneste leverer sammen med Rettelsen.

Eksisterende Arbeid

Med “Eksisterende Arbeid” menes datamaskinkode eller skriftlig materiale uten kode som er utviklet av eller på annen måte anskaffet uavhengig av Kundens Tjenesteavtale. Alle rettigheter til Eksisterende Arbeid skal fortsatt utelukkende tilhøre parten som leverer det Eksisterende Arbeidet. Hver part kan bare bruke, reprodusere og endre den andre partens Forarbeider slik det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser knyttet til Faglige Tjenester.

Tjenesteleveranser

Med “Tjenesteleveranser” menes all datamaskinkode og alt materiell, med unntak av Produkter eller Rettelser, som Byggtjeneste overlater til Kunden når Byggtjenestes levering av Faglige Tjenester avsluttes. Byggtjeneste gir Kunden en ikke-eksklusiv, permanent lisens som ikke kan overdras, til å reprodusere, bruke og endre Tjenesteleveransene utelukkende for Kundens interne forretningsformål, underlagt vilkårene og betingelsene i Kundens Tjenesteavtale.

Teknologi som ikke leveres av Byggtjeneste

Kunden har alene ansvaret for all programvare og teknologi som ikke leveres av Byggtjeneste, som Kunden installerer eller bruker sammen med de Elektroniske Tjenestene, Rettelsene eller Tjenesteleveransene.

Rettighetene til Tilknyttede Selskaper

Kunden kan viderelisensiere rettighetene sine til bruk av Tjenesteleveranser til Tilknyttede Selskaper, men Kundens Tilknyttede Selskaper kan ikke viderelisensiere disse rettighetene. Kunden er ansvarlig for å sikre at Tilknyttede Selskaper opptrer i tråd med vilkårene i denne Meldingen og Kundens Tjenesteavtale.

Offentlige Kunder

Hvis Kunden er en offentlig enhet, er følgende vilkår gjeldende for alle Faglige Tjenester som utføres gratis for Kunden. Byggtjeneste fraskriver seg alle kompensasjonskrav fra kunden for de Faglige Tjenestene. I tråd med gjeldende lover og regler, bekrefter Byggtjeneste og Kunden at de Faglige Tjenestene bare skal tilfalle og brukes av Kunden, og at de ikke er til personlig bruk eller fordel for noen individuell offentlig ansatt.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.