Skip to main content
Skip table of contents

Norsk Byggtjeneste Generelle betingelser

Generelle betingelser

Revidert 08. desember 2023

Formål

Norsk Byggtjeneste AS legger til rette for samhandling i byggenæringen både gjennom sine produkter og eierskap. Med Norsk Byggevarebase (NOBB / NOBB VAVVS), regelverket, dokumentasjon og miljøsertifisering kobler Byggtjeneste verdikjeden i byggenæringen sammen.

Norsk Byggevarebase (NOBB / NOBB VAVVS) er tilpassede vareinformasjons- og prisdatabaser med formål å effektivt distribuere korrekt og oppdatert vareinformasjon til leverandørens kunder og forbindelser i bransjen.

Disse generelle bruksvilkårene (Bruksvilkår) har til hensikt å sette overordnede reguleringer for bruken av Norsk Byggtjeneste AS’ (Byggtjeneste) tjenester og utgjør del av avtalen mellom partene (Avtalen). Bruksvilkårene vil suppleres med produktspesifikke betingelser for de enkelte tjenestene til Byggtjeneste.

Motstrid

For det tilfellet det foreligger motstrid mellom disse Bruksvilkårene og de produktspesifikke betingelsene vil de produktspesifikke betingelsene ha forrang.

De potensielle databehandleravtalene eller erklæringer om behandling av personopplysninger vil for et hvert tilfelle ha forrang over øvrige vilkår.

Tilknytning

Bruker gis med disse Bruksvilkårene sammen med de produktspesifikke betingelsene en ikke-eksklusiv rett til å bruke de enkelte tjenestene som tilbys av Byggtjeneste. Bruksretten gis på nærmere bestemte betingelser slik disse følger av de produktspesifikke betingelsene.

Utvikling

Byggtjeneste vil periodisk videreutvikle sine tjeneste for å øke funksjonalitet og brukervennlighet.

Bruker er innforstått med at krav til brukerens maskinvare, funksjonalitet og disse Bruksvilkår samt de produktspesifikke betingelsene kan endres som følge av videreutviklingen. For det tilfelle at noen av de nevnte punktene endres, vil Byggtjeneste etterstrebe å varsle bruker før endringen trår i kraft.

Bruk av Byggtjenestes tjenester

Bruker får en begrenset rett til å bruke og foreta disposisjoner i forbindelse med Byggtjenestes tjenester i henhold til disse Bruksvilkårene og de produktspesifikke betingelsene. Felles for disse Bruksvilkårene og de produktspesifikke betingelsene er at tjenester kun kan brukes innenfor egen organisasjon. Dette innebærer brukerens selskap, inkludert under-avdelinger, ansatte, agenter og konsulenter og øvrige som skal juridisk assosieres med brukerens selskap. Data som bruker får tilgang til gjennom tjenestene kan ikke overføres, overdras, selges eller på annen måte videredeles til tredjeparter uten skriftlig samtykke fra Byggtjeneste.

Eierskap til tjenesten

Med mindre særlig inntatt i disse Bruksvilkår, eller følger av de produktspesifikke betingelsene, vil disse Bruksvilkår ikke overføre eller lisensiere immaterielle rettigheter mellom partene. Dette gjelder teknologi eller programvare, herunder, men ikke begrenset til, design, dataprogrammer, beskrivelser, kildekoder, brukergrensesnitt, modifikasjoner og forretningshemmeligheter utledet fra tjenestene.

Alle rettigheter, tittel og interesse i og til Byggtjenestes tjenester forblir utelukkende hos Byggtjeneste.

Dersom Byggtjeneste utvikler, eller tilpasser, applikasjoner, verktøy, prosedyrer, rapporter, design eller programvare, skal alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til tjeneste forbli hos Byggtjeneste.

All generell kunnskap og “know how” utviklet av Byggtjeneste under utførelsen av forpliktelsene i henhold til disse Bruksvilkår, skal forbli hos Byggtjeneste.

Priser og betalingsbetingelser

For ytelser som bruker mottar i forbindelse med disse Bruksvilkår eller de produktspesifikke betingelsene, gjelder den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisendringer vil meddeles skriftlig med 1 – en – måneds varsel.

Engangsavgifter og løpende avgifter vil bli fakturert forskuddsvis hvert år etter gjeldende prisliste, med mindre annet er skriftlig avtalt i de produktspesifikke betingelsene.

For tjenester der løpende avgifter er basert på kundens omsetning, vil avgift beregnes ut fra årlig tilsendt bedriftsoppgave. Hvis ikke benyttes bedriftens omsetning i Brønnøysund¬registeret.

Vederlaget forfaller etter faktura pr. 30 dager. Ved betalingsforsinkelse belastes den til enhver tid gjeldende morarente pr. påbegynt måned, samt Byggtjenestes til enhver tid gjeldende purregebyr.

Varighet og oppsigelse

Avtalen gjelder for ett år av gangen, med automatisk fornyelse ved årsskiftet, med mindre en av partene skriftlig sier opp innen utgangen av september (3 måneders før overgang til ny avtaleperiode).

Ved vesentlig mislighold fra en av partene opphører avtalen med øyeblikkelig virkning.

Ved opphør av avtalen opphører retten til bruk av Byggtjenestes tjenester og data som er utledet fra Byggtjenestes databaser eller har oppstått i forbindelse med bruk av Byggtjenestes tjenester. Alle tilganger til tjenestene som er stilt til rådighet i forbindelse med avtaleforholdet blir fjernet. Brukeren er i denne forbindelse ansvarlig for å slette data i egne systemer.

Ansvar

Ansvar som følge av teknisk svikt er begrenset til omlevering av tapt ytelse. Byggtjeneste er ikke ansvarlig for at brukerens data i NOBB er korrekte eller oppdaterte.

Under enhver omstendighet er Byggtjenestes ansvar for tap eller følgetap begrenset til kr. 50 000,-.

Eventuelle ansvarskrav fra tredjepart kan ikke gjøres gjeldende overfor Byggtjeneste.

Bruker er selv ansvarlig for å kontrollere kvaliteten på eventuell data og informasjon som brukes i forbindelse med Byggtjenestes tjenester.

Mislighold

Ved brudd på disse Bruksvilkårene vil Byggtjeneste skriftlig varsle bruker om bruddet og gi bruker rimelig tid til å rette bruddet. For det tilfelle bruddet ikke rettes, vil Byggtjeneste stanse sin ytelse med umiddelbar virkning ved å heve Avtalen.

Ved vesentlig brudd på disse Bruksvilkårene forbeholder Byggtjeneste seg til å stanse ytelsen og heve Avtalen med umiddelbar virkning.

Konfidensialitet

Bruker kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Byggtjeneste dele konfidensiell informasjon som er mottatt fra Byggtjeneste i forbindelse med Bruksvilkårene, eller bruke denne for andre formål enn det som følger av Bruksvilkårene og de produktspesifikke betingelsene.

Med konfidensiell informasjon menes enhver opplysning som bruker blir kjent med i forbindelse med Bruksvilkårene og de produktspesifikke betingelsene.

Taushetsplikten er ikke til hinder for utlevering av informasjon som:

  • er allment kjent eller blir kjent eller tilgjengelig for offentligheten på annen måte enn ved brudd på disse bruksvilkårene

  • Bruker har mottatt eller mottar fra en tredjepart uten at det er et brudd på disse bruksvilkårene

  • var tilgjengelig for bruker i forkant av aksepten av disse bruksvilkårene; eller

  • Bruker er forpliktet til å utlevere i henhold til gjeldende lov, dom eller gjeldende avtale.

Partene er ansvarlig for at sine ansatte, underleverandører og andre parter som handler på partenes vegne behandler konfidensiell informasjon som de mottar konfidensielt.

Taushetsplikten gjelder også etter Avtalen mellom partene opphører. Ansatte eller andre representanter som fratrer sin forbindelse hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter slik fratredelse. Taushetsplikten opphører etter fem (5) år etter at Avtalen mellom partene er avsluttet.

Transport/overdragelse

Avtale kan ikke overdras til tredjepart med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra Byggtjeneste.

Behandling av personopplysninger

Avtalen vil innebære behandling av personopplysninger. Informasjon om hvordan Byggtjeneste behandler personopplysninger finnes i Byggtjenestes personvernerklæring.

Tvisteløsning

Disse Bruksvilkårene er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet skal behandles for norske domstoler etter norsk rett, med Oslo tingrett som verneting.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.