Skip to main content
Skip table of contents

Betingelser: ECOproduct vurdering

Revidert 05. juni 2023

Formål

Formål med disse betingelsene er å beskrive innholdet i tjenesten ECOproduct som Norsk Byggtjeneste AS («Byggtjeneste») leverer til sine kunder samt Byggtjenestes og kundens rettigheter og forpliktelser ved bruk av tjenesten.

Kort beskrivelse av tjenesten

ECOproduct er en tjeneste som tilbys av Byggtjeneste i samråd med Grønn Byggallianse. Tjenesten innebærer en vurdering av miljøegenskaper til byggevarer. Denne vurderingen bygger på sammenligninger mellom kundens byggevare og eksisterende produkter i ECOproduct databasen. Miljøvurderingen utføres med grunnlag i metoden utviklet av Grønn Byggallianse: https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2022/08/GB_ECO-product-2022_web.pdf

ECOproduct vurderer byggevarenes miljøegenskaper fra råvareuttak til ferdig produkt og egnethet for gjenvinning basert på nøkkeldata fra en tredjepartsverifisert EPD (Environmental Product Declaration), og gir karakterer (1 – 8) på hvor miljømessig «god eller dårlig» byggevaren er innen seks kategorier. Samtidig vurderes det om byggevaren kvalifiserer til å samle poeng innen BREEAM-NOR sertifisering av byggverk i henhold til gjeldende teknisk manual: https://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2022/03/BREEAM-NOR-v6.0_NOR.pdf

Den totale tjenesten består av tre deler:

 1. Vurdering av miljøegenskaper til byggevarer

 2. Gjøre vurderingen tilgjengelig, inkludert tilgjengelig for tredjeparter, i Byggtjenestes kommersielle database («ECOproduct databasen», «databasen», eller «byggeportalen»).

 3. Mulighet for å hente ut vurderinger i kommersiell sammenheng.

For at Kunden skal få tilgang til byggeportalen og kunne hente ut vurderingene må den abonnere særskilt på disse tjenestene gjennom en egen avtale.

Byggtjeneste vil kontinuerlig utvikle databasen og være ansvarlig for driften av denne. Databasen leveres «as is» og databasens oppetid vil utelukkende være regulert av Byggtjenestes generelle tjenestenivåavtale: https://support.byggtjeneste.no/produktvilkar/

Omfang av vurderingen

En vurdering i ECOproduct omfatter en miljøvurdering innen områdene:

 • Inneklima (hvis relevant)

 • Helse-/miljøskadelige stoffer

 • Råvarer

 • Energibruk

 • Drivhuseffekt

 • Sirkulærøkonomi

Vurderingsunderlag

Det må foreligge en gyldig, produkt-/produsentspesifikk EPD i henhold til NS-EN ISO 14025/NS-EN ISO 15084, oppdatert sikkerhetsdatablad med innhold av helse- og miljøfarlige stoffer samt emisjonstest i henhold til krav i gjeldende metode dersom byggevaren er tiltenkt innenfor dampsperren.

Tjenesten er kun ment for produktspesifikke vurderinger og kun gyldige tredjeparts sertifiserte EPD-er kan danne grunnlag for en vurdering, samt eventuell nødvendig tilleggsdokumentasjon. Kunden er selv ansvarlig for å levere underlaget for vurderingen og Byggtjeneste er ikke ansvarlig for å verifisere EPD-en eller nødvendig tilleggsdokumentasjon.

Det er to alternative EPD-er som godkjennes av Byggtjeneste ifm. tjenesteleveransen:

 1. En EPD for ett eller flere spesifikke produkter fra én produsent/leverandør. Produktet kan være produsert på forskjellige fabrikker, men kan kun komme fra én leverandør.

 2. En EPD for ett eller flere spesifikke produkter fra én produsent/leverandør for én spesifikk kunde eller et spesifikt prosjekt. En slik prosjekt-EPD behøver ikke nødvendigvis å registrere og publiseres, dersom denne refererer til en allerede registrert og publisert EPD.

EPD-er som er utarbeidet av eksempelvis en bransjeorganisasjon på vegne av to eller flere medlemsbedrifter vil bli underkjent.

Offentliggjøring av vurderingen

Kunden står fritt til å offentliggjøre resultatet av en vurdering. For at resultatet av vurderingen skal være gyldig må vurderingen være publisert i Byggtjenestes byggeportal (egen abonnementstjeneste).

Kunden står fritt til å distribuere eller publisere sertifikater fra vurderingen på egne nettsider såfremt vurderingen er gyldig.

Tilgang til ECOproduct databasen

Tilgang til ECOproduct databasen forutsetter at det inngås et særskilt abonnement for å få tilgang til databasen.

Kunden er selv ansvarlig for fordelingen av brukere hos sine ansatte og om brukertilganger kommer på avveie.

Gyldighet

En vurdering i ECOproduct har en gyldighetstid lik EPD-ens gyldighetstid. Dersom vurderingen er blitt eksportert til PDF er gyldigheten på denne utskriften ut kalenderåret. Gyldigheten står skrevet på dokumentet.

Forlengelse og revurdering

Dersom eksisterende EPD har fått forlenget gyldighetstid, kan vurderingen forlenges etter nærmere avtale så lenge det er på det samme produktet.

Ved forlenget gyldighetstid på vurderingen vil denne kun gjelde innenfor samme versjon av ECOproduct, herunder ECOproduct-metode. Byggtjeneste tar ikke ansvar for om den forlengede vurderingen avviker fra den opprinnelige, grunnet forhold inkludert, men ikke begrenset til, at referanseverdi er endret på grunn av at det har kommet til nye produkter og at dette resulterer i et annet resultat av vurderingen.

Ansvar og datagrunnlag

Kunden er selv ansvarlig for at data som danner grunnlaget for vurderingen er korrekt. Byggtjeneste tar ikke ansvar for eventuelle feil i datagrunnlaget, inkludert innsendt dokumentasjon, og er ikke ansvarlig for eventuelle feil som oppstår i vurderingen som følger av eventuelle feil i datagrunnlaget.

Datagrunnlaget skal dekke hele produktet. Dersom produsenten krever at det benyttes spesielle tilleggsprodukter (eksempelvis lim, fugemasse, overflatebehandling, etc.) for å oppfylle eventuelle garantikrav, må kunden informere om dette.

Byggtjeneste er ikke ansvarlig for feil og mangler i metoden for vurderingen som er utviklet, eies og driftes av Grønn Byggallianse.

Bruksrett til data

Ved å ta i bruk tjenesten samtykker du som kunde til at Byggtjeneste får en tidsubegrenset, vederlagsfri, ikke-reverserbar bruks- og utnyttelsesrett til dataen om miljøegenskapene til byggevarer som Kunden ønsker en vurdering av. Dataen leveres «as-is» og kan benyttes til de kommersielle formål som Byggtjeneste ønsker, inkludert, men ikke begrenset til sammenstilling av dataen for bruk i større datasett.

Formålet med bruksretten inkluderer, men er ikke begrenset til, å skape et bredere grunnlag for vurderingene som inngår i Tjenesten.

 Kunden skal sikre at dersom dataen  eller kunden overdras, skal bruksretten til Byggtjeneste bestå. Byggtjeneste skal holdes skadesløs for ethvert krav fra tredjepart i en slik situasjon.


Terms for ECOproduct assessment

Revised: 05.06.2023

Purpose

The purpose of these terms is to describe the contents of the service ECOproduct which Norsk Byggtjeneste AS (“Byggtjeneste”) provides to its customers, in addition to regulating Byggtjeneste and the customers rights and obligations when utilizing the service.

Short description of the service

ECOproduct is a service which is offered by Byggtjeneste together with Grønn Byggallianse. The service is an assessment of the environmental attributes of a building material. This assessment is based on comparisons of the custommers building material with existing products in the ECOproduct database. The environmental assessment is conducted on the basis of the method developed by Grønn Byggallianse [URL til manualen].

ECOproduct assess the building materials environmental attributes from extraction of raw materials to the finalized product and its suitability for recycling based on key data from a third party verified EPD (Environmental Product Declaration), and provides a grade (between 1 and 8) on the product in terms of whether the product is environmentally “good or bad” within six categories. In addition the assessment includes whether the building material qualifies within BREEAM-NOR certifications of buildings in accordance with the latest applicable technical manual [URL].

The service consists of three components:

 1. Assessment of the environmental attributes of building materials

 2. Making the assessment available, including to third parties, in Byggtjenestes commercial database (“ECOproduct database”, the “database” or “portal”.

 3. The option to retrieve assessments for commercial use.

If the customer is to gain access to the database and retrieve any assessments, the customer must subscribe to these services explicitly in a separate agreement.

Byggtjeneste will continuously develop the database, and will assume responsibility of its operation. The database is made available “as-is”, and the databases uptime will be regulated exclusively in Byggtjeneste general service level agreement [URL]

Scope of the assessment

An assessment performed on the basis of ECOproduct, consists of an environmental assessment in the following areas:

 • Indoor environment (if applicable)

 • Substances constituting health-/environmental hazards

 • Raw materials

 • Energy consumption

 • Greenhouse effect

 • Circular economy

Basis of the assessment

A valid, product or manufacturer specific EPD in accordance with NS-EN ISO 14025/NS-EN ISO 15084, updated safety data sheet containing health and environmentally hazardous substances must be made available by the customer, in addition to an emission measurement performed in accordance with current standard procedure, if the construction material is to be used in the vapor barrier.

The service is solely meant for product specific assessments, and only third party certified EPD’s may form the basis of an assessment, in addition to any necessary documentation. The customer is responsible for procuring the documentation which serves as the basis of the assessment. Byggtjeneste is not responsible for verifying the EPD or additional documentation.

There are two alternative EPDs which is approved by Byggtjeneste when delivering the service:

 1. an EPD for one or more specific products from one manufacturer/supplier. The product can be produced in different factories, but must originate from a single supplier.

 2. an EPD for one or several specific products from a manufacturer/supplier for a single customer or a single project. A project based EPD does not necessarily need registration or publication, if this refers to a previously registered and published EPD.  

EPDs developed by i.e. a trade organization on behalf of two or more members of the organization will not be accepted.

Publication of the assessment

The customer may freely publicate the outcome of an assessment. If the outcome of the assessment is to be considered valid, the outcome must be published in the portal (additional subscription service).

The customer may freely distribute or publish certificates from the assessment on the customers website, provided that the assessment is valid.

Access to the ECOproduct database

Access to the ECOproduct database prerequisites that a separate subscription is entered into, if the customer is to gain access to said database.

The customer is responsible for the distribution of users to its employees and loss of login details.

Validity

An assessment in ECOproduct is valid for a time equal to the EPD validity period. If the assessment is exported to PDF, the printed version will remain valid until the end of the calendar year. The validity period shall be written on the printed version.

Extension and re-assessment

If the existing EPD has received an extended validity period, the assessment may be extended provided that an additional agreement is entered into, and the agreement pertains to the same product.

If the validity period for the assessment is extended, the extension will only be valid in the same version of ECOproduct, including the same ECOproduct method. Byggtjeneste will not assume responsibility should the extended assessment differ from the original, due to matters including, but not limited to changed benchmarks as a result of introduction of additional products which alters the conclusions of the assessment.

Responsibility and data set

The customer is responsible for ensuring that the data which forms the basis of the assessment is correct. Byggtjeneste does not assume responsibility for any errors in the data sets utilized in the assessments, including submitted documentation, and shall not be held liable for errors in the assessment resulting as a consequence of errors in the data provided by the customer.

The data shall comprise the entire product. In the event that a manufacturer utilizes additional products (i.e. glue, sealant, surface finishing etc.) to satisfy warranty requirements, the customer is obligated to inform Byggtjeneste of said additional products.

Byggtjeneste shall not be held liable for errors or nonconformity in the method that is utilized for the assessment, as the method is developed, owned and operated by Grønn Byggallianse.

Rights to use data

By utilizing the service, the customer agrees that Byggtjeneste receives a unlimited, free of charge, non-reversible right to use and commercially utilize any data regarding the environmental attributes of construction materials that the customer wishes to assess. The data is provided by the customer “as-is” and can be utilized for the commercial purposes which Byggtjeneste at its own discretion, including, but not limited to utilization of the data in larger data sets.

The purpose of the rights of use includes, but is not limited to, usage to improve the basis of the assessments that is a part of the service.

In the event of change of control either in the customer or the data, Byggtjeneste’s right to use said data shall remain in force. Byggtjeneste is to be indemnified from any third party claims in any events regarding change of control.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.