Skip to main content
Skip table of contents

Avtalevilkår for bruk av NOBB VAVVS

Generelle betingelser

Dette dokumentet inneholder standard vilkår som gjelder for enhver leverandør som registrerer sine produkter i produktdatabasen NOBB-VAVVS. For å kunne bli ansett som leverandør, må foretaket være registrert databasen som leverandør. Ved registrering skal leverandøren fylle inn alle påkrevde opplysninger som er etterspurt i registreringsskjemaet. Ved registrering av etterspurt informasjon anses disse vilkårene akseptert av leverandøren.

Definisjoner

Avtalen: Med «avtalen» menes vilkårene i dette dokumentet. Avtalens vilkår anses akseptert når leverandøren registrerer og sender inn opplysninger i databasen, samt at leverandøren og alle som opptrer i databasen på vegne av leverandøren digitalt signerer at avtalen er lest og akseptert.

DB: Med «DB» menes databasen, inkludert alle tjenester og funksjoner, som eies og administreres av Norsk Byggtjeneste AS (NOBB-VAVVS). Databasen inneholder en systematisert oversikt over produktinformasjon for de produkter leverandørene har registrert, samt tilhørende NRF-nummer. Databasen gjør registrert informasjon tilgengelig via nettløsninger og digitale overføringstjenester.

Leverandør: Med «leverandør» menes foretaket som har registrert sine firmaopplysninger i DB, og som har betalt innmeldingsavgift til Norsk Byggtjeneste AS; fortrinnsvis et registrert produkts produsent, eller det foretak produsenten har valgt som agent for sitt produkt. Alle foretak som selger produkter tilknyttet VA/ VVS sektoren kan registrere seg som leverandør i NOBB-VAVVS’ databasen.

Byggtjeneste: Med «Byggtjeneste» menes

Norsk Byggtjeneste AS med org.nr. 910 934 538

Innmeldingsavgift: Med «innmeldingsavgift» menes den til enhver tid fastsatte engangsavgift for registrering i DB som leverandøren må betale, for å registrere sitt foretak som leverandør i NOBB-VAVVS’ databasen.

Årsavgift: Med «årsavgift» menes den til enhver tid fastsatte årlige avgiften som leverandøren må betale per NRF-nummer for å ha sine produkter registrert i DB.

Om NOBB-VAVVS databasen

3.1 Formål

Formålet med DB er å skape et best mulig grunnlag for gode administrative rutiner, og gi en effektiv og sikker vareflyt innad i VVS- og VA-bransjen. Samt å sikre et godt og riktig grunnlag for digitalisering av alle ledd i næringen.

3.2 Krav til registrering av produkter

Det er et krav fra norske VVS-grossister om at alle varer som skal distribueres gjennom dem, skal registreres i NOBB-VAVVS. Rørgrossistene benytter DB som kilde for all tilgjengelig produktinformasjon, og produktene skal derigjennom være identifisert med et NRF-nummer. DB er per i dag det sikreste verktøyet for å identifisere produktene som benyttes innen VVS-bransjen. Byggtjeneste foretar kontinuerlig videreutvikling og vedlikehold av DB.

3.3 Immaterielle rettigheter til DB

NOBB-VAVVS’ databasen eies, utvikles og administreres av Byggtjeneste. DB er vernet etter åndsverksloven § 43 og det Europeiske Databasevernet. Byggtjeneste har som eier og frembringer av DB en enerett til å råde over DB, og de data DB frembringer, herunder NRF-nummer. Alle NRF-nummer eies og administreres eksklusivt av Byggtjeneste.

Leverandøren får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset bruksrett til tildelte NRF-nummere samt DB med tilhørende tjenester når leverandøren har betalt innmeldingsavgift og årsavgift. Bruksrett gis så snart innbetalte avgifter er registrert hos Byggtjeneste og produkter, så lenge årsavgift er innbetalt. Leverandøren har kun bruksrett til tildelte NRF-nummer i handel med grossister og enhver kjede/ rørlegger/ detaljist som forhandler leverandørens varer. Leverandøren har ikke rett til å foreta endringer i DB utover produktoppdateringer, eller la tredjeparts applikasjoner aksessere eller bruke DB, uten skriftlig samtykke fra Byggtjeneste.

Enhver overdragelse av data fra DB, kopiering fra DB eller tilgjengeliggjøring av DB er ikke tillatt, uten etter særskilt skriftlig avtale med Byggtjeneste. Det samme gjelder gjentatt og systematisk uttrekk og/ eller videre bruk av uvesentlige deler av DB innhold som innebærer handlinger som strider mot normal utnytting av DB, eller som urimelig skader Byggtjenestes rettmessige interesser.

Leverandøren vil bli holdt erstatningsansvarlig ved uautorisert bruk og brudd på denne bestemmelsen.

Registrering av informasjon i DB

4.1 Angivelse av produkt- og leverandør-informasjon

VVS-, VA-produkter og industritekniske produkter, som selges i Norge og andre produkter som handles av bransjens aktører, kan registreres i DB. Leverandøren plikter å vedlikeholde og oppdatere til enhver tid fastsatt

produktinformasjon, herunder logistikk, dokumentasjon, bilder og annen type informasjon om produktene i tråd med lovkrav, samt retningslinjene gitt av Byggtjeneste.

Hvis leverandøren ikke oppfyller disse forpliktelsene etter pålegg, har Byggtjeneste rett til å gjøre oppdateringer for leverandørens regning, eller sette produkter i status «ikke klar for salg»/ «utgått» inntil pålegget er oppfylt.

Leverandøren plikter å vedlikeholde og oppdatere leverandørinformasjon som registreres i DB, herunder informasjon om leverandørens kontaktpersoner. Ved ekstrakostnader som er en følge av manglende oppdatering av leverandørinformasjon, har Byggtjeneste rett til å viderefakturere leverandøren.

4.2 Produktregistrering og tildeling av NRF-nummer

Leverandøren registrerer produkter via webportalen, men kan også gjennomføre registrering via e-post til Byggtjeneste, da vil Byggtjeneste forbeholde seg retten til å fakturere leverandøren et gebyr for dette. NOBB-VAVVS databasen sender deretter NRF-nummer for produktet tilbake til leverandøren. Før NRF-nummeret blir aktivert i DB, skal leverandøren ha registrert informasjon i henhold til punkt 4.1, og verifisert at informasjon innhentet i henhold til punkt 4.1 er korrekt og fullstendig. NRF-nummeret kan ikke tas i bruk før det er bekreftet av NOBB-VAVVS databasen at NRF-nummeret er aktivert i DB.

Ved sletting av produkter mister leverandøren retten til å bruke NRF-numrene som er tildelt, og plikter umiddelbart å fjerne disse, og alle referanser til disse, i alle dokumenter, kataloger, brosjyrer, web-sider og annet, samt eventuelle eksterne databaser. Slettede/ utgåtte NRF-nummer kan allikevel benyttes som referanse ved eventuelle erstatningsprodukter og vil være synlige i DB ved søk.

4.3 Kontroll av opplysninger

Leverandøren er selv ansvarlig for å påse at registrert produkt – og leverandørinformasjon til enhver tid er oppdatert og korrekt. Leverandøren skal ha et aktivt forhold til de opplysninger som registreres i DB.

4.4 Varslingsplikt ved bytte av agent/ forhandler av produkt

Produsenten av produktet er ansvarlig for å varsle NOBB-VAVVS ved agent-/ forhandlerbytte for produktet. Slikt varsel skal gis skriftlig til Byggtjeneste, slik at denne kan oppdatere opplysningene i DB. Rettigheter til bruk av NRF- nummeret med tilhørende informasjonsstreng følger produktet dersom agent eller forhandler endres.

4.5 Produkter som rettmessig forhandles av flere agenter/ forhandlere

Produkter som har flere rettmessige agenter/ forhandlere skal benytte samme NRF-nummer, selv om en av forhandlerne har etablert disse. Forhandlerne må selv gjennom egne avtaler fordele årsavgift og avtale ansvarlighet for oppdateringer i DB.

Hvis Byggtjeneste må benytte retten under punkt 4.1 andre ledd, har Byggtjeneste rett til å fordele kostnadene mellom forhandlerne. Dersom det ikke oppnås enighet mellom forhandlerne, kan Byggtjeneste kreve at rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen overføres til produsent. Dersom det ikke er mulig å oppnåenighet om noen av disse alternativene, kan Byggtjeneste sette produktene til status «ikke klar for salg»/ «utgått» inntil enighet oppnås.

4.6 Rettigheter til opplysninger registrering i DB

NOBB-VAVVS eier NRF-nummeret og informasjonsstrengen som er lagret i DB. Vareeier/ produsent har eiendomsrett til enkeltdata som leverandøren har registrert i DB, men ikke NRF-nummeret. Leverandøren er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering og sikker behandling av egneopplysninger. NOBB-VAVVS tar hånd om sikkerhetskopiering av DB i sin helhet.

4.7 Brukernavn og passord i DB

Brukernavn og passord tilknyttet DB er personlige og kan ikke gis videre til andre personer. Den enkelte person med tildelt brukernavn og passord er selv ansvarlig for aktivitet knyttet til sin brukerkonto og må umiddelbart ta kontakt med NOBB-VAVVS dersom det oppdages uautorisert bruk av en brukerkonto. Dersom det oppdages at leverandøren fortsetter slik uautorisert bruk, har NOBB-VAVVS rett til å slette brukerkontoen.

Betalingsbetingelser

5.1 Innmeldings- og årsavgift

Innmeldingsavgiften er en engangsavgift leverandøren betaler for å registrere seg som leverandør i DB. Leverandørene betaler deretter en årlig avgift for tilgang og bruk av DB. Godtgjørelsen for slik tilgang fastsettes av styret i Byggtjeneste. Gjeldende priser ligger i dette dokumentets første side.

5.2 Fakturering

Årsavgiften for tilgang til DB faktureres i januar hvert år. Årsavgiften er basert på antall registrerte NRF-nummer pr 01/01. Utgåtte NRF-nummer faktureres ikke.

Betalingsbetingelser er 30 dager. Ved forsinket betaling har Byggtjeneste krav på rente av det beløp som er forfalt til

betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Avtalens varighet - utmelding av DB

Avtalen løper frem til leverandøren sier opp sin registrering i DB. Utmeldelse av DB må skje skriftlig til Byggtjeneste. Utmeldingen må være Byggtjeneste i hende innen utgangen av desember inneværende år, dersom leverandøren skal unngå betalingsplikt og fakturering for årsavgift påfølgende år. Innbetalte avgifter beholdes av Byggtjeneste. Ved utmelding mister leverandøren retten til å bruke NRF-numrene i henhold til punkt 4.2, andre ledd.

Ansvarsbegrensning

Byggtjeneste har intet ansvar for tap, hverken direkte eller indirekte, som oppstår på leverandøren side, som følge av at opplysninger i DB er feil, eller at DB eller opplysningene i DB ikke er tilgjengelig via nettløsningen.

Tvisteløsning

Avtalen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister mellom Byggtjeneste og leverandøren knyttet til bruk og tilgang til DB skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Oslo tingrett.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.