Skip to main content
Skip table of contents

Ordliste for NOBB

Norsk

Engelsk

Beskrivelse

Alternativ leverandør

Alternative Supplier

Leverandør som videreselger et produkt, men som ikke er eier av varen i NOBB

API

Application programming interface

Programmeringsgrensesnitt som brukes for å utveksle data mellom to forskjellige applikasjoner. APIet sier noe om hvordan et system er bygget opp, og hva og hvordan du kan integrere en annen applikasjon til det.

Attributter

Attributes

Samling av datafelter på varenivå.

Beskrivelse dokumentasjonstype

Description documentation type, media

Her vises beskrivelse av de enkelte dokumentasjonstypene (f.eks. Brosjyre, Forvaltning, drift og vedlikehold)

Beskrivelse bilde

Description of asset, image

Kommentar som kan legges på bildet. Blir ikke synlig på NOBB.no

Beskrivelse dokument

Description of asset, document

Kommentar som kan legges på dokumentet. Blir ikke synlig på NOBB.no

Bilde

Image

Alle typer bilder, f.eks Produktbilde, Miljøbilde

Bildetype

Image Type

Angivelse av type bilde eks PB. Velges fra en liste

Blomsten

EU Ecolabel

EUs miljømerke

BM

Subscription – User wiht price information

Bruker med pris (NOBB-abonnement)

BRO

Brochure

Brosjyre (NOBB dokumentasjon)

BU

Subscription – User without price information

Bruker uten pris (NOBB-abonnement)

CEN

One hundred pieces

Hundre stykk

CMYK

Cyan Magenta Yellow black

Trykkfarger

Display

Display

Display, f.eks. en vare som består av en eller flere Standardvarer

Dokument opplastet dato

Document uploaded date

Første lagringsdato i NOBB Leverandør

Dokumentasjonstype forkortelse

Documentation type abbreviation

Gyldige dokumentasjonstyper (FDV, MAN, PRE etc)

Dokumentasjonstype

Documentationtype

Her angis dokumentasjonstype for det enkelte dokumentet

Dokumentets filtype

Document file type extension

Viser dokumentets filtype. Pdf er eneste gyldige filformatet for dokumenter

D-pak

Packing class D-pack

Detaljistpakning

DPI

Dot per inch

Dot per inch, oppløsning på et bilde (300 dpi for trykk)

EAN

European Article Number

Det er nummeret som gir unik identifikasjon av et produkt, og danner grunnlaget for strekkoden på produktet -13 siffer (heter nå GTIN)

EDI

Electronic Document Interchange

Elektronisk dokumentutveksling

EPD-basen

EPD database

EPD-basen til TradeSolution er en produktdatabasen for utveksling av data i Norge, innenfor FMCG (Fast Moving Consumer Goods), SH (Service Handel) og HORECA (Hotell, Restaurant og Catering).

ERP

Enterprise resource planning (ERP) is defined as the ability to deliver an integrated suite of business applications. ERP tools share a common process and data model, covering broad and deep operational end-to-end processes, such as those found in finance, HR, distribution, manufacturing, service and the supply chain.

Betegnelsen på programvare som støtter opp om et flertall av en bedrifts virksomhetsområder, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi. ERP er ikke en produktbetegnelse, men en beskrivelse av kvaliteten på integrasjonen mellom de nevnte områdene.

ETA

European Technical Assessment

Europeisk teknisk bedømmelse

ETIM Egenskaper

ETIM Attributes

Standardiserte tekniske egensakper i henhold til ETIM klassifikasjonen

FDV

Management, Operation and Maintenance (MOM )

Forvaltning, drift og vedlikehold (dokumentasjon)

Firmainformasjon

Party Domain

Informasjon om firma

F-pak

Packing class, Consumer level trade item F-pack

Forbrukerpakning

FSC

Forest Stewardship Council

System for sertifisering av skog

GLN

Global Location Number

Et lokasjonsnummer som brukes til entydig å identifisere fysiske lokasjoner, juridiske enheter, eller ulike roller i en handelstransaksjon.

Godkjenning/medlemsskapstype

Approval / membership type

Sertifikater og godkjenningsdokumenter som kobles på firmanivå

Grønn Punkt

Grønn Punkt

Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.​

GTIN

Global Trade Item number

Unik identifikasjon av et produkt (tidligere EAN-nr, UPC-nr)

Hetrogen vare

Heterogeneous goods consist of several different components/materials. Examples of this could be parquet, windows etc.

Heterogen vare består av flere ulike komponenter/materialer.  Eksempel på dette kan være parkett, vinduer o.l.

HMF

Health, environment and safety fact sheet

Helse, miljø og sikkerhets faktablad. (for varer som ikke skal ha sikkerhetsdatablad)

HMS

Environment, health and safety documentation

Helse, miljø og sikkerhet. Nå kalt sikkerhetsdatablad (teknisk/kjemiske produkter)

Homogen vare

Homogeneous goods consist of a uniform raw material or combination of raw materials. Examples of a heterogeneous product are wood, chipboard and material mixtures.

Homogen vare består av en ensartet råvare eller sammensetning av råvarer.  Eksempel på en heterogen vare er treverk, sponplate og stoffblandinger.

Hovedbilde

Main Image

Bilde som vises som hoved-bilde i NOBB Leverandør

Leverandør (Vareeier)

Supplier

Leverandør (Vareeier)

Leverandørnavn

Supplier name

Deltakernavn til leverandør som eier vare- og mediainformasjon

MAN

Assembly instructions

Monteringsanvisning (dokumentasjon)

Markedsinformasjon

Marketing information

Oversikt over informasjonsfelt som er relatert til markedsføring

MB

Environment image

Miljøbilde (i NOBB mediabank)

MDM

MDM

Master data management

MIL

A thousand pieces

Tusen stykk

Modul

Module

Felles beskrivelse av et sett med varer som naturlig hører sammen, tilhører samme varegruppe, ETIM gruppe, Produkt og har samme produsent og merkenavn

NAAF

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund, har en merkeordning for relativt få utvalgte produkter.

NOBB

NOBB

Norsk Byggevarebase

NOBB deltakernummer

NOBB Participant number

Deltakernummer til leverandør som eier vare- og mediainformasjon

NOBB indekspris

Price

NOBB indekspris – leverandørens bruttopris før rabatt

NOBB varegruppe

NOBB Category

NOBB varegruppe

NOBB-Kontrakt

NOBB-Kontrakt

Et verktøy for behandling av avtaleinformasjon

NRF-basen

NRF-basen

Norske Rørgrossisters Forening sin database, har endret navn til NOBB VA/VVS

NRL

NRL

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS, har endret navn til Rørentreprenørene Norge

Omregningsfaktor

Omregningsfaktor skal angi prissamenligningsenheten (PSE) i forhold til varens prisenhet og antall av prisenheten som inngår i enheten for prissammenligningsenheten.

PB

Primary Image

Produktbilde (i NOBB mediabank)

PBL

Plan and Building Act

Plan og bygningsloven

PEFC

The Programme Endorsement of Forest Certification

The Programme Endorsement of Forest Certification, system for sertifisering av skog

PRE

Material safety data sheet

Produktdatablad

Prisenhet

Price Unit

Den enheten som NOBB prisen er oppgitt i (for eksempel STK, PAK og lignende)

Produsent

Manufacturer

Produsent

PSE-Pak (ikke i bruk)

PSE-Pak

Pakningsklasse: PSE-pak. Prissammenligningsenhetens som vises på varedetaljer når varens prisenhet er ulik varegruppens PSE

Regler

Business Condition

Regler for hvordan informasjonen må være

Rest API

Rest API

REST står for REpresentational State Transfer. Når et REST API kalles, vil serveren overføre en representasjon av tilstanden til den etterspurte ressursen. Denne representasjonen kan være skrevet i JSON, XML eller HTML format.

Rettigheter (copyright)

Copyright

CopyRight – rettigheter til bruk av media

Sammensatt vare

Composite

Sammensatt vare, f.eks. en dusj som består av flere like dusjvegger

SER

Certificates and technical approvals

Sertifikater/teknisk godkjennelse (NOBB dokumentasjon)

Side, Vinkel

Side, Angle

Angivelse av hvilken side produktet vises fra. Velges fra en liste

Spesialvare

Special Item

Spesialvare

Standardvare

Standard Item

Standardvare

Struktur

Taxonomi

Varegruppestruktur

Svanen

Svanen

Svanemerket, det offisielle nordiske miljømerket

Tjenestevare

Service Item

Tjenestevare

T-pak

Packing class

Transportpakning

UDEF-pak

UDEF-pak

Pakning uten pakningsklasse

Underkjent

Rejected

Underkjent modul, vare eller pakning. Årsak til underkjennelsen vises på modul/vare/pakning.

UPC

Universal Product Code

Universal Product Code, Nord-amerikansk system, 12 siffer

VE

Supplier

Vareeiere (NOBB-abonnement)

VVP

Norwegian Water and Wastewater related suppliers and manufacturers – VVP

VA- og VVS-produsentenes Forening

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.