Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Transportmerking

Det er avsenders ansvar å finne ut om et stoff er tillatt å transportere. For alle farlige stoffer og for kjemikalier er det et internasjonalt krav at produsenten skal ha et sikkerhetsdatablad med alle nødvendige opplysninger.

Punkt 14 i sikkerhetsdatabladet omhandler alt du trenger å vite om transport og disse kan da legges inn i NOBB:

  • Hvilke fareklasser stoffet har

  • Hvilken emballasjegruppe som gjelder

  • Stoffets UN-nummer

  • For transport ADR, Kjemisk navn på stoff eller gjenstand

Dersom sikkerhetsdatabladet ikke oppgir et UN-nummer, så er ikke stoffet klassifisert som farlig gods.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.