Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Tolltariffkode

En tolltariffkode er en numerisk kode som identifiserer spesifikke varer og produkter i tollsystemet. Hovedfunksjonen til en tolltariffkode er å fastsette tollsatsene og andre avgifter som skal pålegges disse varene når de importeres eller eksporteres over landegrenser.

Les mer her:

https://tolltariffen.toll.no/tolltariff

https://www.toll.no/no/bedrift/tolltariffen-og-klassifisering/om-tolltariffen/andre-lands-tolltariffer/

https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system

Andre funksjoner inkluderer:

  • Identifikasjon av varer: Tolltariffkoder gir et standardisert system for å identifisere og klassifisere ulike typer varer og produkter internasjonalt.

  • Tollsatsbestemmelse: Tolltariffkoder brukes til å fastsette riktig tollsats for hver spesifikke vare i henhold til tollregelverket til det aktuelle landet eller tollområdet.

  • Statistisk formål: Tolltariffkoder brukes også til statistisk rapportering, slik at tollmyndighetene og andre organer kan analysere handelsmønstre og økonomisk aktivitet.

  • Regulatoriske formål: Tolltariffkoder bidrar til å regulere handel ved å gjøre det lettere for tollmyndighetene å kontrollere og følge opp ulovlig handel, smugling og handelsrestriksjoner.

 

Tolltariffkodene danner et system som effektivt styrer internasjonal handel, sikrer riktig tollbehandling av varer og muliggjør overvåkning og kontroll av grenseoverskridende handelsaktiviteter.

Forskjellen mellom norsk tollkode og EU-tollkode ligger hovedsakelig i deres struktur og omfang, men begge er basert på det internasjonale Harmoniserte Systemet for å klassifisere varer (HS).

 

  • Norsk Tollkode:

Norsk tollkode, også kjent som Nomenklatur for landbruksprodukter og fisk (NCTS), er en klassifiseringssystem for import- og eksportvarer i Norge. Den norske tollkoden består av åtte siffer og er basert på det harmoniserte systemet (HS) med noen tilpasninger spesielt for norsk lovgivning og behov.

  •  EU Tollkode:

EU-tollkoden, også kjent som TARIC (Tarif Intégré de la Communauté), er tollklassifiseringen som brukes av medlemslandene i Den europeiske union (EU). TARIC-koden består av ti siffer, hvorav de første åtte er det harmoniserte systemets (HS) åtte siffer, mens de to siste sifrene er spesifikke for EU og brukes til å identifisere ytterligere detaljer og reguleringer som gjelder innenfor EU-området.

 

Forskjeller:

  • Struktur: Den viktigste forskjellen mellom norsk tollkode og EU-tollkode ligger i deres struktur. Norsk tollkode har åtte siffer, mens EU-tollkoden har ti siffer.

  • Omfang: Norsk tollkode fokuserer på norske tollregler og lovgivning, mens EU-tollkoden omfatter reguleringer som gjelder for EU-området som helhet.

  • Regulatoriske detaljer: EU-tollkoden inkluderer de to siste sifrene som gir ytterligere informasjon om tollregler, avgifter og restriksjoner som gjelder innenfor EU, mens den norske tollkoden fokuserer på å oppfylle norske tollregler og krav.

Selv om begge tollkodene er basert på det harmoniserte systemet (HS) for vareklassifisering, har de tilpasninger og spesifikasjoner som gjenspeiler de ulike nasjonale og regionale tollreguleringene og behovene.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.