Skip to main content
Skip table of contents

Hva er Fareklasse

Farlig gods er inndelt i forskjellige fareklasser (9 klasser) ut fra stoffet eller gjenstandenes egenskaper og hoved-fare. I applikasjonen vise kun teksten og ikke klasse 1 osv.:

Klasse 1      Eksplosive stoffer og gjenstander

Klasse 2      Gasser

Klasse 3      Brannfarlige væsker

Klasse 4.1   Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer, ufølsomme eksplosiver

Klasse 4.2   Selvantennende stoffer

Klasse 4.3   Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann

Klasse 5.1   Oksiderende stoffer

Klasse 5.2   Organiske peroksider

Klasse 6.1   Giftige stoffer

Klasse 6.2   Infeksjonsfremmende stoffer

Klasse 7      Radioaktivt materiale

Klasse 8      Etsende stoffer

Klasse 9      Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.